ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

Travel Reads

రంగుల పండుగ వచ్చిందోచ్!!

రంగుల పండుగ వచ్చిందోచ్!!

హోలీ రానే వచ్చింది. హోలీ పండుగను దేశం మొత్తం అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు,స్వీట్లు పంచుకుంటారు. దీనిని అందరు ముద్దుగా " రంగులపండుగ " అని పిలుస్తారు. కుల, మత, జాతి మరియు వర్ణ భేధం లేకుడా భారత దేశ ప్రజలు ఘనంగా హోలీ పండుగను జరుపుకుంటారు. దోల్-పూర్ణిమగా పిలిచే ఈ రంగుల పండుగను విందులతో ఉల్లాసంగా