వెతకండి
 
 

Travel Reads

ఈ దేవత మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తుంది

ఈ దేవత మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తుంది

దేవుడు యందు భక్తి భూమి మీద వుందో లేదో అనేది వారివారి నమ్మకానికి సంబంధించింది. అయితే సామాన్యంగా మనుష్యులకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడు దగ్గరకు వెళ్తారు. ఆ దేవుడు వల్ల అనేక సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రతిఒక్క భక్తుడు ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే నేను చెప్పబోయే దైవము మీ ప్రశ్నలకు తగిన సమాధానాలు ఇస్తుంది.