వెతకండి
 
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

దేవుడే దిగి వస్తే...భూ లోకమే విహరిస్తే?

దేవుడే దిగి వస్తే...భూ లోకమే విహరిస్తే?

దేవుళ్ళ నగరం గా చెప్పబడే హరిద్వార్ పవిత్ర గంగా నదికి ప్రవేశ ద్వారం హరిద్వార్ హిందువుల ఏడూ పవిత్ర నగరాలలో ఒకటి. ఈ ప్రదేశానికి హిందూ యాత్రికులు సంవత్సరం పొడవునా వస్తూనే వుంటారు. పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒక సారి జరిగే ప్రసిద్ధ కుంభ మేలా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఈ ప్రదేశానికి బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు