వెతకండి
 
 

Travel Reads

భారతదేశంలోని రావణుని 6 దేవాలయాలు

భారతదేశంలోని రావణుని 6 దేవాలయాలు

రావణుడు ఎవరికి తెలీదు చెప్పండి? రామాయణంలో రావణుడు విలన్ కాదా? కానీ రావణుడు గొప్ప శివ భక్తుడు. ఆయన మనసు చాలా మంచిది. అతను చేసిన ఏకైక దోషం సీతను అపహరించడం. అదలా ఉంచితే శ్రీలంక గుర్తొస్తే చాలు రావణుడు గుర్తొస్తాడు. మన భారత దేశంలో పక్షులు, జంతువుల నుంచి రాక్షసులకు కూడా దేవాలయాలను నిర్మించారు. ఈ