అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అదూర్ ఫొటోలు

అదూర్ ఫోటోలు, త్రిచేండి మంగళం మహాదేవ టెంపుల్, కెట్టు కాజ
Scene from a festival celebrated at the Trichende Mangalam Mahadeva Temple, Adoor.
1/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, శ్రీనారయనపురం మహావిష్ణు టెంపుల్, పక్క నుండి
A side view of Sreenarayanapuram Mahavishnu Temple at Manakala, Adoor
2/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పందాలం మహాదేవ టెంపుల్ , పండుగ
A beautiful structure of colourful bulls used during a festival of the Pandalam Mahadeva Temple.
3/16
Photos Courtesy : www.wikipedia
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ జార్జ్ అర్తోడాక్స్ చర్చి , పండుగ
A scene from the holy festival Chembuduppu.
4/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు సెయింట్ జార్జ్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి క్రాస్
The stone cross (Kalkurish)
5/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ జార్జ్ అర్తోడాక్స్ చర్చి, పక్క నుండి
The St. George Orthodox Church - One of the oldest churches in South India
6/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ మేరీస్ ఆర్థోడాక్స్ సిరియన్ కేతేద్రల్ లోపలి దృశ్యం
The interiors of the Syrian cathedral ...
7/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ మేరీస్ ఆర్థోడాక్స్ సిరియన్ కతేద్రల్ చెక్కిన ద్వారం
The beautifully carved 9 feet tall main door of the church...
8/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, సెయింట్ మేరీస్ ఆర్థోడాక్స్ సిరియన్ కతేద్రల్, ముందరి నుండి.
A view of the St. Mary's Orthodox Syrian Cathedral close to Adoor in Kerala
9/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పందాలం మహాదేవ టెంపుల్, ఒక దృశ్యం
A view of the Pandalam Mahadeva Temple close by Adoor in Kerala
10/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పార్థసారథి దేవాలయం, అందమైన పరిసరాలు
The cleanse surroundings of the beautiful Aranmula Parthasarathi temple in Adoor.
11/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పార్థ సారధి దేవాలయం,
This very resplendent Aranmula Temple can be found present in Adoor and is a famous religious site in the region.
12/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పార్థసారథి దేవాలయం, టెంపుల్ మెట్లు
These steps lead you towards the gods who reside within the lovely Aranmula Shrine . . .
13/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పండా లామ్ అద్భుత పాలస్ సింపుల్
Many palaces in the state of Kerala are simple and sober in appearance. Here is one more such . . A sideview of the Pandalam Palace
14/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పండా లామ్ అద్భుత పాలస్ ప్రవేశం
The entranceway that leads you into the Pandalam Palace in Adoor
15/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అదూర్ ఫోటోలు, పండా లామ్ అద్భుత పాలస్ దృశ్యం
Pandalam Palace - A top view
16/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...