అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఆగ్రా ఫొటోలు

ఆగ్రా ఫోటోలు, తాజ్ మహల్, ప్రేమకు పరాకాష్ట
Taj Mahal in Agra - The epitome of love...
1/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, తాజ్ మహల్,అద్భుత శిల్ప శైలి
Taj Mahal still remains as one of the architectural marvels in india...
2/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ముసంమన్ బుర్జ్, చెక్కిన స్తంభాలు
The neatly carved pillars at Musamman Burj at the Agra Fort in Agra...
3/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, మరియం అస్ జమాని పాలస్, అందమైన పాలస్
This is the Mariam-uz-Zamani Palace of Agra in Uttar Pradesh..
4/48
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జహంగీర్ మహల్, ఎర్ర ఇసుక రాయి పాలస్
Here's a clear picture of Jahangir Mahal in Agra...
5/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, మోతి మసీద్, పెరల్ మాస్క్
Moti Masjid or the 'Pearl Mosque' of Agra...
6/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్, ఆకార్శనీయ ప్రాంగణం
A beautiful picture of a couple sitting in the shade of the courtyard at the Agra Fort...
7/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్, దూర దృశ్యం
A distant view of the famous Agra Fort in Agra...
8/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జామా మసీద్, మసీద్ స్తంభాలు
Symmetrical pillars inside Agra's Jama Masjid...
9/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జామా మసీద్, మసీద్ దూర దృశ్యం
A distant view of Jama Masjid which is one of the main attractions of Agra in India...
10/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, దీవాన్ యి ఖాస్ ఆగ్రా కోట లో ప్రధాన కట్టడం
Diwan-i-Khas, which is a prominent structure in the Agra Fort...
11/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, దీవాన్ ఎ యమ లోపలి భాగం
Diwan-i-Khas, which is a prominent structure in the Agra Fort...
12/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, దీవాన్ ఎ యమ చెక్కిన ఆర్చీలు
Diwan-i-Aam, a structure of the Agra Fort in Agra...
13/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అగ్ర ఫోటోలు, చిని క రౌజ, ఒక ఇండో - పర్షియన్ మసీదు
This is Chini ka Rauza, an Indo-Persian mosque in Agra...
14/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఇత్మాద్ ఉద్ దౌలా టూంబ్, సాయం వేళా
Itmad-ud Daulah's tomb in Agra - A view in the evening..
15/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, అక్బర్ సమాధి, అందమైన ఒక దృశ్యం
An aesthetic view of Akbar's tomb in Agra...
16/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, అక్బర్ సమాధి, అందమైన ఒక దృశ్యం
A beautiful view of the southern gate that leads to the tomb of King Akbar in Agra...
17/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, అక్బర్ సమాధి, టూంబ్ సీలింగ్
The Akbar's tomb ceiling is as colourful and detailed as shown in the picture...
18/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఇత్మాద్ ఉద్ దౌలా టూంబ్, ప్రసిద్ధ టూంబ్
The tomb of Itmad-ud-Daulah in Agra...
19/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఇత్మాద్ ఉద్ దౌలా టూంబ్, సమాధి పై అందమైన చెక్కడాలు
The detailed carvings on the tomb of Itmad-ud Daulan...
20/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు
21/48
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ఆగ్రా ఫోటోలు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత తాజ్ మహల్
This scenic view of the world-famous Taj Mahal is a delight to one and all.
22/48
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ఆగ్రా ఫోటోలు, తాజ్ మహల్ అందాలను చూస్తున్న సందర్శకులు
A beautiful picture of the Taj Mahal where you can see visitors enjoying the sight.
23/48
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ఆగ్రా ఫోటోలు, నీలాకాశంలో అందమైన తాజ్ మహల్
A breath-taking view of the Taj Mahal under the clear blue sky.
24/48
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ఆగ్రా ఫోటోలు, ముందు దృశ్యం
A look at the frontal view of Taj Mahal, as seen from the opposite side...
25/48
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఒక వైపు నుండి
26/48
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్ దూరం నుండి
27/48
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్ దూరం నుండి
28/48
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఒకవైపు
29/48
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్ దూరం నుండి
30/48
ఆగ్రా ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, ప్రేక్షకుల గది
The image shows Panch Mahal and the audience room in Fatehpur Sikri at Agra..
31/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, అయిదు అంతస్తుల పంచ మహల్
The five-storeyed Panch Mahal in Agra...
32/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ముసంమన్ బుర్జ్, అంతస్తుల టవర్
The picture shows Musamman Burj in Agra Fort with a view of Taj Mahal at the backdrop...
33/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జహంగీర్ మహల్, స్నాన మందిరం
This is Jahangir's bath, a structure at Jahangir's Mahal in Agra...
34/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, కాంచ్ మహల్, మహల్ దూర దృశ్యం
A distant view of Kanch Mahal or Kanch Palace in Agra..
35/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, మోతి మసీద్, అందమైన మసీద్ నిర్మాణం
The large yet composed structure of Moti Masjid in Agra...
36/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జామా మసీద్, ఆర్చీల వరుస
A row of carved arches inside Jama Masjid in Agra...
37/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, జామా మసీద్, మసీద్ లోపలి భాగం
The picture shows tombs inside the Jama Masjid Complex in Agra...
38/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, చౌసత్ ఖంబ, ఎత్తు చేయబడిన సమాధి దృశ్యం
An elevated view of Chausath Khamba at Agra...
39/48
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా కోట, కోట వద్ద ఒక అందమైన ఉదయం
A bright morning at the Agra Fort!
40/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, ఆగ్రా ఫోర్ట్, గొప్పదైన ఆగ్రా ఫోర్ట్
This is a clear view of the Agra Fort...
41/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, దయాళ్ బాగ్, దయామయుల గార్డెన్
The structure of Dayal Bagh of Agra in India..
42/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, మెహ్ టాబ్ బాగ్, దట్టమైన పచ్చటి గార్డెన్
The long stretch of Mehtab Bagh in Agra...
43/48
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, మెహ్ టాబ్ బాగ్, మంచు పడే దృశ్యం
Trees can be beautiful even with the branches chopped off! A misty view of Mehtab Bagh in Agra...
44/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, దీవాన్ ఎ యమ చెక్కిన ఆర్చీలు
The beautifully carved arches of Diwan-i-Aam in the Agra Fort...
45/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, చినీ కా రౌజ, ఒక గొప్ప కళాకారుడి స్మృతి లో ఒక సమాధి
Chini ka Rauza in Agra - A tomb that was built in memory of a great artist who was also the Prime Minister of Shah Jahan...
46/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, తాజ్ మహల్,సమాధి
A tomb inside Taj Mahal in Agra...
47/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆగ్రా ఫోటోలు, తాజ్ మహల్,అందమైన చెక్కడాలు
The intricate carvings on the interiors of Taj Mahal...
48/48
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...