అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అలెప్పి ఫొటోలు

Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Backwaters of Kerala
A lovely image of the backwaters of Kerala. Backwaters are unique to Kerala...
1/63
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Luxury of a Houseboat
This is an image of a luxurious houseboat at Alleppey. Once you get in to one, you will wish you had those moments every day of your life!
2/63
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Beautiful Backwaters
This is an exquisite view of the backwaters of Alleppey with a houseboat popping in the frame..
3/63
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
Alleppey photos, Houseboats in Kerala - Inside the Houseboat
A picture that speaks of the comforts of a houseboat!
4/63
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
అల్లెప్పి ఫోటోలు, మన్నరసాల శ్రీ నాగరాజా టెంపుల్, పాములు
Serpent idols at the temple premises.
5/63
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, మన్నరసాల శ్రీ నాగరాజా దేవాలయం, ముందరి నుండి.
A front view of the Mannarasala Sree Nagaraja Temple . .
6/63
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, మన్నరసాల శ్రీ నాగరాజ టెంపుల్, ఒక దృశ్యం
A view of the Mannarasala Sree Nagaraja Temple at Alleppey
7/63
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
ఎల్లేప్పి ఫోటోలు, సెయింట్ ఆండ్రూస్ చర్చి, ముందరి దృశ్యం
A Lovely view of the St.Andrews Church at Alleppey in Kerala.
8/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
బోటు రేస్
A view of the famous and thrilling Alleppey boat race!
9/63
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, సెయింట్ ఆండ్రూస్ చర్చి
The beautiful edifice of St. Andrews Church at Alleppey
10/63
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
హౌస్ బోటు
11/63
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అమ్బలపూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్,దూరం నుండి
The Ambalapuzha Sree Krishna Temple as seen from a distance
12/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అమ్బలపూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్,ప్రాంగణం
A picture of the temple premises . . .
13/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అమ్బలపూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్,వంపు ద్వారం
An archway to the entrance of Ambalapuzha Sree Krishna Temple in Alleppey.
14/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అమ్బలపూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్,వంపు ద్వారం
An image of Kuriakose Elias Chavara
15/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, వెంబనాడ్ లేక్ స్వామ్ఫెన్
Two beautiful purple swamphen rest by the side of Vembanad Lake at Alleppey.
16/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, వెంబనాడ్ లేక్ పక్షులు
The Eastern part of Vembanad houses a wide variety of migratory birds. Seen here are a tiny bunch of beautiful ones . .
17/63
అల్లెప్పి ఫోటోలు, వెంబనాడ్ లేక్ పక్షులు ఎగురట
Birds fly past the Vembanad lake waters in Alleppey, Kerala.
18/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కుట్టనాడ్
19/63
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కుట్టనాడ్ తాటి చెట్లు
A Super Scenic Kuttanad!
20/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలెప్పి ఫోటోలు కుట్టనాడ్ పొలాలు
A lovely scene form the region of Kuttanad. It is one of those very few places on globe where farming is practiced below sea level.
21/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కుట్టనాడ్ బ్యాక్ వాటర్స్
Beautiful backwaters in the region of Kuttanad close by Alleppey.
22/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కుట్టనాడ్ ఒక ప్రకృతి దృశ్యం
A Beautiful scene from the hamlet of Kuttanad in Alleppey . .
23/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం ప్యాలసు
A shield and a sword on display inside the palace at Alleppey . . .
24/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం ప్యాలసు సంస్కృత బై బిల్
The Krishnapuram Palace also houses something wonderful and sacred within. A Sanskrit bible! The same was printed at Kolkata in the year 1886.
25/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం ప్యాలసు
A palanquin on display inside the Krishnapuram Palace of Alleppey
26/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం ప్యాలసు లో ఒక హాల్
A sober yet beautiful hall inside the Krishnapuram Palace of Alleppey.
27/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి లో ఒక మత్స్య కారుడు
A fisherman sails by boat on the beautiful backwaters of Alleppey . . .
28/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గాలి పటాలు ఎగురవేయుట
People enjoy kite flying at the Alleppey Beach premises . . .
29/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి బీచ్ తీరం
The beautiful coastline of the beach of Alleppey in Kerala
30/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి బీచ్ తీరం పగటి వేళా
The Tranquil beach of Alleppey during daytime
31/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి బీచ్ సూర్యాస్తమయం
People enjoy watching a sunset at the beach of Alleppey in Kerala.
32/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సూర్యోదయం ...బ్యాక్ వాటర్స్ లో
The sun drenched backwaters of Alleppey is splashed with and teeming with a lovely golden hue, early on a day . . .
33/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సూర్యోదయం
A lovely view of the rising sun by the crack of dawn by aside a green carpeted paddy field at Alleppey . . .
34/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి లైట్ హౌస్
The famous light house of Alleppey
35/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అల్లెప్పి బీచ్, సూర్యాస్తమయం
A Beautiful view of Sunset as seen from the Alleppey Beach at Alleppey in Kerala.
36/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు కేరళ బ్యాక్ వాటర్స్
37/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి బ్యాక్ వాటర్స్
38/63
Photos Courtesy : wikitravel.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కుట్టనాడ్, అందమైన వరిపొలాలు
39/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు , కుట్టనాడ్, వరి రి పొలాలు
Lovely fields of paddy in Kuttanad
40/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పే రాష్ట్ర రహదారి. 11
A very scenic route on the Alleppey Changanassery Road, which happens to be the state highway 11.
41/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వాటర్ ట్రాన్స్ పోర్ట్
Tourists use the water transport system to traverse from one side of Alleppey back waters to the other. Docked aside is an artistically built houseboat.
42/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి సముద్ర బ్రిడ్జి
43/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అల్లెప్పి బీచ్, మత్స్య కారులు
Fishermen work alongside the coast of Alleppey beach. Docked aside are two colourful boats that are used for water transport.
44/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అల్లెప్పి బీచ్, తాటి చెట్లు
Beautiful palm trees alongside the beach of Alleppey . . .
45/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అంబాల పూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్, ఒక అందమైన దృశ్యం
A distant view of the ageless Sri Krishna Temple amidst pristine waters at Alleppey in Kerala.
46/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, అంబాల పూజ శ్రీ కృష్ణ టెంపుల్, ఒక అందమైన దృశ్యం
Isn't this a beautiful place of worship? - A lovely view of the Sri Krishna Temple at Alleppey, Kerala.
47/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చంపాకులం చర్చి ప్రవేశం
Yet another image of the Champakulam church taken from near its entrance.
48/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చంపాకులం చర్చి, పంప నది ఒద్దు
The beautiful Champakulam church as seen on the west bank of river Pampa.
49/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చంపాకులం చర్చి, పక్కనుండి.
A sideview of the Champakulam or St Mary's Church in Alleppey.
50/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చేట్టికులన్గర భగవతి టెంపుల్, చైర్ కార్
A chair car that's pulled during the festival. . .
51/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చేట్టికులన్గర భగవతి టెంపుల్, కుతీర
What you see here is called a 'kuthira' which is offered to the temple during the festival of Kumbha Bharani.
52/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చేట్టికులన్గర భగవతి టెంపుల్, కెట్టు కజ్చ
Seen here are the decorative Kettukazhcha's which will be pulled at the Kuthiyottam processions held during the Kumbha Bharani festival every year.
53/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, చెట్టి కులన్గర భగవతి టెంపుల్ సుభ్ర మైన ప్రాంగణం
The Chettikulangara Devi temple at Alleppey looks so clean and beautiful that anyone would want to go and rest there awhile! It also happens to be one of the most popular temples in state.
54/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కరుమాది కుట్టాన్, బుద్ధుడి క్షేత్రం
A shrine of Buddha at Alleppey in Kerala.
55/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, పండవన్ రాక్స్ , చెంగన్నూర్ వద్ద
The Pandavan Rock can be found at Chengannur close by Alleppey.
56/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, ఎదతువ చర్చిఒక పక్కనుండి
Yet another view of the beautiful church at Edathua.
57/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, ఎదతువ చర్చి ముండు ప్రవేశం మరియు స్టోన్ క్రాస్
The St George's Church at Edathua. Also seen here is the stone cross that's present in the very entrance of the holy place.
58/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, ఎదతువ చర్చి పక్క నుండి
A side view of the beautiful edifice of Edathua Church near Alleppey.
59/63
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం పాలస్ దర్బార్ హాల్
A very sober and charming durbar hall that can be found inside the Krishnapuram Palace at Alleppey.
60/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం పాలస్ లోపలి అలంకరణ
One can find this beautiful Gajendramoksham painting inside the Krishnapuram Palace.
61/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం పాలస్ తోటల మధ్య భాగం
The entrance way of the Krishnapuram Palace surrounded by beautiful green gardens. . .
62/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అల్లెప్పి ఫోటోలు, కృష్ణాపురం పాలస్
A simply rustic Krishnapuram Palace!
63/63
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...