అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అరకు వాలీ ఫొటోలు

అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు,అనంతగిరి కొండలపై కాఫీ తోటలు
This one is for all you coffee lovers! The beautiful coffee plantations in the Araku Valley
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, అరకు వాలీ
A very picturisque Araku Valley in Andhra Pradesh
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, బొర్రా గుహల లోపలి భాగాలు
The interiors of the Borra Caves in Vizag, Andra Pradesh...
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, బొర్రా గుహల వెలుగులు
The beautifully lit Borra caves...
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, స్టాలగ్ మైట్ లింగం
The Stalagmite Lingam which is worshipped inside the Borra Caves.
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...