సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అరకు వాలీ ఫొటోలు

అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు,అనంతగిరి కొండలపై కాఫీ తోటలు
This one is for all you coffee lovers! The beautiful coffee plantations in the Araku Valley
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, అరకు వాలీ
A very picturisque Araku Valley in Andhra Pradesh
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, బొర్రా గుహల లోపలి భాగాలు
The interiors of the Borra Caves in Vizag, Andra Pradesh...
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, బొర్రా గుహల వెలుగులు
The beautifully lit Borra caves...
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అరకు వ్యాలీ ఫోటోలు, బొర్రా గుహలు, స్టాలగ్ మైట్ లింగం
The Stalagmite Lingam which is worshipped inside the Borra Caves.
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...