అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Henkala Hotel, చెన్నై

Henkala Hotel, చెన్నై

Henkala Hotels No.4, Rajaji Road Tambaram, Chennai – 600045 Tamil Nadu, India

Henkala Hotel హోటల్ వివరములు

Henkala Hotel

Started in 1994 this business class budget hotel situated in Tambaram. It caters to the need to several companies situated near the hotel. Ideal for both business and leisure guests, the hotel is just a perfect halt for a retreat. The thirty rooms for the first time in the history of hotel industry it has three different floors were the rooms interior are done in the respective interior themes and style.