అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కోయంబత్తూర్ ఫొటోలు

కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, విండ్ మిల్
A windmill located at Udumalpet near Coimbatore..
1/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, వీధి
This is the busy street of Coimbatore in Tamil Nadu..
2/15
Photos Courtesy : www.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, పెలికన్లు
A bunch of Cormorants and Egrets busy fishing at the Singanallur Lake in Coimbatore..
3/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, లిటిల్ గ్రేబెస్
An image of little Grebes swimming together in the Singanallur Lake at Coimbatore..
4/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, సిన్గానల్లూర్ లేక్, పెలికన్లు
Take a look at this cute image of these Pelicans that laze at the Singanallur Lake..
5/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, పట్టీస్వర టెంపుల్, పేరూర్, చెక్కిన స్థంభం
A fierce-looking idol carved on a pillar at the Patteeswarar Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
6/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, పట్టీశ్వర టెంపుల్, పేరూర్, కింది నుండి ఒక దృశ్యం
A low angled view of the huge structure of the Patteeswarar Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
7/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, పట్టీశ్వర టెంపుల్, పేరూర్, చెక్కిన విగ్రహం
A yet another idol carved on a pillar at the Patteeswarar Temple...
8/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, మరుధమలాయి - టెంపుల్ గోపురం
The tower of Marudamalai temple in Coimbatore..
9/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబటూర్ ఫోటోలు, మరుధమలాయి, పూర్తి దృశ్యం
A complete view of the Marudamlai Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
10/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, మరుదమలై, అందమైన నిర్మాణం
The imposing structure of the Marudamalai Temple in Coimbatore...
11/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, కోవై కుట్ట్రాలం, గ్రామీణ పరిసరాలు
The Coimbatore countryside known as the Kovai Kuttraalam..
12/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబట్టూర్ ఫోటోలు, ధ్యానలింగం, శివలింగ ఆఫ్ ధ్యానలింగ
This is the shivalinga of Dhyanalinga temple of Coimbatore in Tamil Nadu. This shivalinga is believed to be the biggest mercury based live linga in the world..
13/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, బ్రూక్ ఫీల్డ్స్ మాల్, ముందరి దృశ్యం
The front view of the Brookefields Mall in Coimbatore..
14/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కోయంబత్తూర్ ఫోటోలు, బ్లాక్ థందర్
A scene from the Black Thunder water theme park at Mettupalayam near Coimbatore..
15/15
Photos Courtesy : coimbatore.nic.in
Please Wait while comments are loading...