అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఫరీదాబాద్ ఫొటోలు

ఫరీదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, ఒంటె సవారీ
Enjoy a camel ride at the Surajkund Mela in Haryana.
1/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, జానపద డాన్సర్
A Tajik folk dancer performing at the famous Surajkund Mela. The live performances by the folk dancers is a major attraction for tourists.
2/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, సంతలో ఆటలు
Children can enjoy rides at the famous Surajkund mela.
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, క్రాఫ్ట్ వర్క్
A view of the beautiful craft work displayed at the Surajkund mela in Haryana.
4/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదబద్ఫోతోలు, సూరజ్ కుండ్, స్టాల్ వద్ద పర్యాటకుడు
A tourist taking photographs at the crafts displayed at Surajkund Mela in Haryana.
5/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫర్రిదాబాద్ ఫోటోలు,సూరజ్ కుండ్, కుండ్
A close view of the Surajkund in Haryana.
6/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, రైన్ డాన్స్
A dancer performing in the Surajkund Mela during rain.
7/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, రాజస్థాని జానపదులు
A live performance by a group of Rajasthani dancers at the Surajkund mela in Haryana.
8/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు,సూరజ్ కుండ్ ప్రవేశం
Visitors at the entrance of the Surajkund mela.The decoration at the mela is worth watching.
9/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, క్రాఫ్ట్
Display of clay pots and crafts by local artisans and artisits at the Surajkund mela.
10/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదాబాద్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, ప్లే
A performance at the Surajkund mela in Haryana. A person dressed as Hanuman can be seen in the photo.
11/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫరిదా బాడ్ ఫోటోలు, సూరజ్ కుండ్, జానపద నాట్యకారులు
Folk dancers at the Surajkund mela in Haryana.
12/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...