అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఫతేపూర్ సిక్రి ఫొటోలు

ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, పూర్తి నిర్మాణం
The complete structure of Panch Mahal can be seen in the photo.
1/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా,క్రింది దృశ్యం
This is the low angled view of Buland Darwaza in Fatehpur Sikri...
2/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, సమీప దృశ్యం
Here is a closer view of Buland Darwaza, an attraction of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
3/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, వెలుపలి దృశ్యం
This is the tall structure of Buland Darwaza in Fatehpur Sikri...
4/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్,టవర్
This is a low angled view of the tower in Panch Mahal, a prominent attraction in Fatehpur Sikri...
5/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, చెక్కిన స్తంభాలు
The intricately carved pillars of Panch Mahal in Fatehpur Sikri...
6/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, వేలుపలి దృశ్యం
This is the exterior view of Panch Mahal, a tourist attraction of Fatehpur Sikri...
7/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,ప్లాట్ ఫారం
This is the platform of Anup Talao of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
8/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,అందమైన పచ్చటి నీరు
The beautiful green waters of Anup Talao is visible in the picture...
9/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, అనూప్ తాలావ్ పూర్తి దృశ్యం
This is a clear and complete view of Anup Talao of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
10/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, అనూప్ తాలావ్ సుందర దృశ్యం
That's a lovely view of Anup Talao in Fatehpur Sikri...
11/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, చెక్క ద్వారం
Seen is an ornate wooden door of the tomb of Salim Chidhti in Fatehpur Sikri...
12/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, పూర్తి దృశ్యం
A complete view of Salim Chishti's tomb in Uttar Pradesh...
13/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, లోపలి దృశ్యం
This is a portion of the interiors of the tomb of Salim Chishti of Fatehpur Sikri...
14/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, సమీప దృశ్యం
Here is a closer view of the Salim Chishti's tomb in Fatehpur Sikri...
15/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...