సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఫతేపూర్ సిక్రి ఫొటోలు

ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, పూర్తి నిర్మాణం
The complete structure of Panch Mahal can be seen in the photo.
1/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా,క్రింది దృశ్యం
This is the low angled view of Buland Darwaza in Fatehpur Sikri...
2/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, సమీప దృశ్యం
Here is a closer view of Buland Darwaza, an attraction of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
3/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, వెలుపలి దృశ్యం
This is the tall structure of Buland Darwaza in Fatehpur Sikri...
4/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్,టవర్
This is a low angled view of the tower in Panch Mahal, a prominent attraction in Fatehpur Sikri...
5/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, చెక్కిన స్తంభాలు
The intricately carved pillars of Panch Mahal in Fatehpur Sikri...
6/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, వేలుపలి దృశ్యం
This is the exterior view of Panch Mahal, a tourist attraction of Fatehpur Sikri...
7/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,ప్లాట్ ఫారం
This is the platform of Anup Talao of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
8/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,అందమైన పచ్చటి నీరు
The beautiful green waters of Anup Talao is visible in the picture...
9/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, అనూప్ తాలావ్ పూర్తి దృశ్యం
This is a clear and complete view of Anup Talao of Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh...
10/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, అనూప్ తాలావ్ సుందర దృశ్యం
That's a lovely view of Anup Talao in Fatehpur Sikri...
11/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, చెక్క ద్వారం
Seen is an ornate wooden door of the tomb of Salim Chidhti in Fatehpur Sikri...
12/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, పూర్తి దృశ్యం
A complete view of Salim Chishti's tomb in Uttar Pradesh...
13/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, లోపలి దృశ్యం
This is a portion of the interiors of the tomb of Salim Chishti of Fatehpur Sikri...
14/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, సలీం చిష్తి టూంబ్, సమీప దృశ్యం
Here is a closer view of the Salim Chishti's tomb in Fatehpur Sikri...
15/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...