అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఘటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు

ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, నాగ పూజ
The worship of snakes is a predominant form of worship in India. These numerous snake idols beneath a tree are in the temple of Ghati Subramanya.
1/4
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, ముఖ ద్వారం
Temple arches serve as pointers of directions to the desired temple destinations. Here is the arch way to Ghati Subramanya in Karnataka.
2/4
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఘాటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు, నాగ విగ్రహం
Ghati Subramanya
3/4
ఘటి సుబ్రమణ్య ఫొటోలు - దేవాలయ ప్రవేశం
4/4
Please Wait while comments are loading...