అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గుర్గాన్ ఫొటోలు

గుర్గావ్ ఫోటోలు, డి ఎల్ ఎఫ్ బిల్డింగ్ దృశ్యం
This is the DLF Cyber Green Building in Gurgaon. It is a major IT Complex in Gurgaon.
1/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ ...అందమైన దృశ్యం
A splendid view which has captured the man made bauty as well as natural beauty as in the blue sky above Kindom of Dreams.
2/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, సోఫాలు
Comfortable sofas placed by lustrous backdrop.
3/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ వూదేన్ ఫ్లోర్
Other than the lamps the restaurant also harbours wooden floor and furniture.
4/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, విశిష్ట శిల్పం
Unique Sculptures are seen here adorning the way to the palace.
5/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ట్రక్
The colourful truck here represesnts the essence of Punjab.
6/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, టెంపుల్
The image here is a typical potrayal of a temple in Tamil Nadu.
7/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, తమిళ్ నాడు
The image here is a typical potrayal of a temple in Tamil Nadu.
8/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, షేడ్స్ అఫ్ గ్రీన్
Shades of Green forms the edifice at Culture Gully.
9/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, చీరలు
The image here shows various sarees which are used as decoration by the walls.
10/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రాయల్టీ
Royal decoration is seen here by the walls of Culture Gully.
11/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రెస్టారెంట్
Beautiful decoration with chandeliers, paintings and bottles at the restaurant.
12/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, పప్పెట్
Puppets are kept at the entrance of gate.
13/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, అందమైన దృశ్యం
Panoramic view of one of the sides of Culture Gully.
14/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, హౌస్ బోటు
Houseboats here are representative of Kerala's Nature.
15/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, విజిటర్ లు
Visitors are seen here at one of the garment displays of Culture Gully.
16/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వదాపావ్
Vada Pav is one of the delicious dishes available in various parts of India.
17/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కిన్గ్దమోఫ్ డ్రీమ్స్, ప్రత్యేకం
Unique and innovative decoration on the ceiling of this restaurant is the representation of South Indian states of India.
18/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, సాంప్రదాయం
Traditional collections comprising of various handicrafts are available here.
19/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, టేబుల్
Wonderfully carved tables are provided in the restaurant.
20/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, స్ట్రా
Straw is used for the ceiling and walls of the store.
21/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కిన్గ్దమోఫ్ డ్రీమ్స్, వెలుగులు
The image is of one of the restaurants at Culture Gully whose ceiling represents star lit sky.
22/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, సావ్ నీర్
Small gift items can be bought from here as a mark of souvenir.
23/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, సైడ్ దృశ్యం
Side view of a venue where various metal showpieces are kept on display.
24/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, షో పీస్
Various metal showpieces are dispalyed in one of the shops at Culture Gully.
25/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, షాపింగ్ కేంద్రం
The artificial train can be the best shopping hub for the visitors coming here.
26/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, శిల్పాలు
A captivating sculpture on the ceiling will keep one's eyes hooked there.
27/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ సమోసా
Samosa stuffed with vegetables and other items is served at Culture Gully.
28/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ - రాస్తిక్
A rustic presentation of a venue where visitors can enjoy food.
29/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ ...రోప్
Here we see the chairs at the restaurant made of rope which bears a rustic touch.
30/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రోఅస్ట్
Roasted chicken is one of the succulent dishes favoured by people.
31/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రెసిడెన్స్
A residential edifice at Culture Gully.
32/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ ప్రతినిధులు
Representatives of various regions of India are seen here at Culture Gully.
33/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ప్రాన్
Palatable prawn dish has been captured in this image.
34/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, చాయా చిత్రాలు
Various portraits and chandelier decorate the cafe.
35/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, పావ్ భాజీ
Pav Bhaji one of the tasty North Indian dish, is also served at Culture Gully.
36/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, పేపర్ వర్క్
Variety of paper works are available at a store nestled in Culture Gully.
37/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, పనోరమా
With furniture, paintings and silk by the wall the venue is a typical representative of South India.
38/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్ పాలస్
Palatial structure in Culture Gully representing Rajasthan.
39/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, బయలు ప్రదేశం
Sitting arrangements are made under the open sky by the structures representing each region.
40/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ లోపలి భాగం
Various mythological stories are narrated through paintings which adorn the ceilings of this cafe.
41/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్,
One of the sitting rooms in Culture Gully with lustrous decoration.
42/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్,లోకల్ ట్రైన్
Local Train is wonderfully decorated with various things like clothes and puppets which visitors can buy too.
43/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, లినెన్
Linen and beautiful potraits adorn this portion of Culture Gully.
44/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్,కేరళ
The furniture and wall paintings are typical representations of Kerala.
45/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ ద్రేఅమ్స్, కథాకళి
A close view of Kathakali dancer's face and the masks used by the dancers in Kerala.
46/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వేపుడు అన్నం
Puffed Rice mixed with spices is one of the mouth watering snacks of North India.
47/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, హౌస్
Here we can see a grand house carved out of wood.
48/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, గ్రీనరి
A restaurant with Culture Gully which enlivens the spirit of greenery.
49/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఫిలిమ్స్
Posters of films, specially Bollywood ones represent Mumbai's local train at Culture Gully.
50/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, దేవత
The image here reflects the eastern part of India where Goddess Durga is worshipped.
51/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, విశ్రాంతి ప్రదేశం
The image is here is of a paved path that leads to a palace in Culture Gully.
52/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, దుస్తులు
We can see here series of garments in one of the rooms of Culture Gully.
53/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఫోర్ట్
The image shows a fort structure in Culture Gully.
54/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఆహారం
Delicious South Indian food is available at Culture Gully.
55/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఫిష్
Fish fry served with salad is one of the savoury dish which people can relish at Culture Gully.
56/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఫస్ట్ క్లాస్స్
First Class coach of local train is seen here which gives the distant view of shops in it.
57/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వెలుపలి దృశ్యం
An exterior view of Culture Gully.
58/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ప్రవేశం
Artistic doors welcome visitors in the store at Culture Gully.
59/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఖాళీ రెస్టారెంట్
60/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఎగ్ పకోడీ
Egg Pakora with salad and ketchup forms one of the scrumptious dish.
61/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, మట్టి కుండలు
Eathen pots are used here to decorate the walls.
62/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, దోస
Dosa along with side dishes are available here. Dosa is one of the most wanted dishes in South India.
63/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్ , తలుపులు
Majestic doors are aeen here which lead to the entrance of one of the sections of Culture Gully.
64/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్ డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వంటకం
A tasty North Indian dish is seen in this image which is served at Culture Gully.
65/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కిన్గ్దమోఫ్ డ్రీమ్స్, పెరుగు అన్నం
Another popular dish of South India, curd rice is captured here in the image. The backdrop of Banana leaf is typical of South India.
66/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, క్రౌడ్
Huge crowd of people are seen here thronging at Culture Gully.
67/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రంగులు
The image shows display of colours in the interior.
68/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, చోళ బతూర
Chola Batura is one of the most delectable dishes of North India.
69/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, చికెన్ స్నాక్ లు
Tantalizing chicken snacks are highly appealing to the tastebuds.
70/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, చాన్దేలీర్
A beautiful chandelier hangs from the artistically carved ceiling.
71/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ హోటల్
This image shows a normal cafe at Culture Gully.
72/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, బుద్ధ
Potraits of Buddha represents the cult of Buddhism thoroughly practiced in India.
73/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, బాటిల్స్
Green glass bottles are used to decorate one of the walls of this restaurant.
74/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, బాలి వుడ్
Mumbai in Culture Gullu is represented with Bollywood.
75/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్,బననా లీఫ్
Banana leaf theme is used here to decorate the ceiling of this restaurant.
76/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ ద్రేఅమ్స్, బేబీ కార్న్
A tempting dish of Baby corn is seen here whioch is served in one of the restaurants of Culture Gully.
77/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, ఆర్టే ఫాక్ట్
Various artefacts enhance the beauty of Culture Gully.
78/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ ద్రేఅమ్స్, ఆర్కిటెక్చర్
Artistic architecture of the Culture Gully is seen in this image.
79/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, స్టార్స్
Posters of famous Bollywood stars with their distinct postures adorn the walls of IIFA Buzz Cafe.
80/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వెలుగులు
IIFA Buzz Cafe with stunning reflections.
81/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, బయటి దృశ్యం
Solo seats inside the IIFA Buzz Cafe overlooks the other side of Kingdom of Dreams.
82/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్,మెమెంటో
Immitating the IIFA Awards, a memento has been kept as the most attractive element of the Cafe.
83/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు
84/123
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ వెలుగు జిలుగులు
The image reflects the interior of IIFABuzz Cafe which has glistening and shiny looks.
85/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, వులుగుల లోపలి భాగం
The image shows well lit interiors of Nautanki Mahal.
86/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ ,వెలుగుల లోపలి భాగం
Well decorated stairways in Nautanki Mahal.
87/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, కూర్చునే ఏర్పాటు
Sitting arrangement of Nautanki Mahal is seen in this image.
88/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, ప్రవేశం పక్క దృశ్యం
The image shows the side view of the entrance of Nautanki Mahal.
89/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రాయల్ సీట్
Royal seats at the Nautanki Mahal.
90/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, కిరణాలు
Rays of light shooting out from Nautanki Mahal.
91/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, రాజస్థాని
Rajasthani style of sitting in Nautanki Mahal.
92/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, తయారీ
Nautanki Mahal auditorium is being prepared for the visitors.
93/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, పూల్ వ్యూ
View of the pool at the entrance of Nautanki Mahal.
94/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్, లావిష్ అలంకరణ
Lavish decoration in Nautanki Mahal is seen here.
95/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ డ్రీమ్స్ లోపలి భాగం
A beautiful decoration in Nautanki Mahal.
96/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, గ్రాండ్ ఎంట్రన్స్
The image shows the grand entrance of Nautanki Mahal.
97/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, గ్లిత్తరి
The image is of Glittery interiors of Nautanki Mahal.
98/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కిన్గ్దోమోఫ్ డ్రీమ్స్, ఫర్నిచర్
Display of Furniture at Nautanki Mahal.
99/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, దూర దృశ్యం
The image has captured the distant view of the entrance to Nautanki Mahal.
100/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్ ఆర్చ్ అలంకరణ
Distant view of the decorative arch at Nautanki Mahal.
101/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ ద్రీస్, ఆడిటోరియం సమీప దృశ్యం
The image has closely captured the stage of Nautanki Mahal Auditorium.
102/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, ఆడిటోరియం
Distant view of Nautanki Mahal auditorium.
103/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, కళాత్మక అలంకరణ
The decoration on floor of Nautanki Mahal is highly artistic.
104/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, కింగ్డమ్
Panoramic view of Kingdom of Dreams.
105/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, షో షా
A spectacular view of Show Shaa auditorium.
106/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, నౌతంకి మహల్ ఆడిటోరియం
A beautifully lit culture Gully and Nautanki Mahal in Gurgaon, Haryana.
107/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్, నౌతంకి మహల్
The grand entrance of Nautanki Mahal.
108/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు,కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్ , కింగ్డమ్ అఫ్ డ్రీమ్స్ ఆడిటోరియం
The image here has captured Nautanki Mahal well lit at night.
109/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ ద్రేఅమ్స్, ఐ ఐ ఎఫ్ ఏ మెయిన్
Gaudy decoration of IIFA Buzz Cafe
110/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డమ్ అఫ్ ద్రేఅమ్స్, కల్చర్ గల్లీ ప్రవేశం
Visitors are seen entering the Culture Gully auditorium.
111/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్ డోమ్ అఫ్ ద్రేఅమ్స్, కల్చర్ గల్లీ ఆడిటోరియం
The unique entrance of Maharashtra facade at Culture Gully.
112/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, కింగ్డం అఫ్ ద్రేఅమ్స్, కల్చర్ గల్లీ
The image here is of Culture Gully's imperial entrance.
113/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, బ్లాకు నేకేడ్ స్తర్క్
Images of a Black-necked Stork, taking off from the ground, at the bird sanctuary.
114/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్ పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, స్పూన్ బిల్ల్స్
An image of a flock of Eurasian Spoonbills in the water at the Sultanpur Bird Sanctuary.
115/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్ పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, అందమైన దృశ్యం
A panoramic view of the Sultanpur Bird Sanctuary, as seen from a distance.
116/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, రెడ్ లాప్ వింగ్
A Red Lapwing walking in the water at the Sultanpur Bird Sanctuary.
117/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, పర్పుల్ హెరాన్
A great shot of the Purple Heron, surrounded by greenery...
118/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, బ్లాకు టైల్ గుడ్ విత్స్
A picture of a group of Black-tailed Goodwits, swimming in the water...
119/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, గ్రేట్ ఎగ్రేట్
The Great Egret stands by the water and looks majestic in this image..
120/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, పక్షుల గుంపు
Here you can see a flock of brightly colored birds, amidst nature..
121/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు, సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, అందమైన పక్షులు
A view of a bird at the sanctuary which can be a delight to the visitors.
122/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుర్గావ్ ఫోటోలు సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ సంక్చురి, ఆకుపచ్చ పావురాలు
A well-captured image of the birds known as the Yellow-footed Green Pigeons..
123/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...