అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గురువాయూర్ ఫొటోలు

గురువాయూర్ ఫోటోలు, మమ్మియూర్ మహాదేవ టెంపుల్
A view of the Mammiyur Mahadeva Temple at Guruvayur.
1/12
Photos Courtesy : wikitravel.org
గురువాయుర్ ఫోటోలు గురువాయురప్పన్ టెంపుల్
A brightly lit up Guruvayur Temple during the season of festivals.
2/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గురువాయుర్ ఫోటోలు గురువాయురప్పన్ టెంపుల్
A top view of the Guruvayur Sri Krishna Temple...
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గురువాయుర్ ఫోటోలు గురువాయురప్పన్ టెంపుల్
The crowded path leading to the Guruvayur Temple.
4/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గురువాయూర్ ఫోటోలు, పార్ధసారధి టెంపుల్, గోల్డెన్ స్క్వేర్ నిర్మాణం
The golden square-shaped structure of the Parthasarathy Temple which is called "Nalambalam"
5/12
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
గురువాయూర్ ఫోటోలు, పార్ధసారధి టెంపుల్,
6/12
గురువాయూర్ ఫోటోలు, పార్ధసారధి టెంపుల్,
7/12
గురువాయూర్ ఫోటోలు, పార్ధసారధి టెంపుల్, వేలాది దీపాలు
The 'Chuttuvilakku', thousands of lamps lighted around the temple, at the Parthasarathy Temple in Guruvayur.
8/12
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
గురువాయూర్ ఫోటోలు, ఏనుగుల శిబిరం
9/12
గురువాయూర్ ఫోటోలు, ఏనుగుల శిబిరం
10/12
గురువాయూర్ ఫోటోలు, ఏనుగుల శిబిరం
11/12
గురువాయూర్ ఫోటోలు, ఏనుగుల శిబిరం
12/12
Please Wait while comments are loading...