అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గ్వాలియర్ ఫొటోలు

గ్వాలియర్ ఫోటోలు, సాస్ బాహు టెంపుల్, అద్భుత శిల్ప శైలి
The beautiful view of the Sas-Bahu temple in Gwalior.The architecture of the temple is a subject of study.
1/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, సాస్ - బాహు టెంపుల్ ముందరే దృశ్యం
A front view of the Sahastrabahu temple or Sas bahu temple in Gwalior.The two temples adorn the idols of Vishnu and Shiva.
2/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు , గ్వాలియర్ కోట ఒక దృశ్యం
A frontal view of the historical Gwalior fort situated in the Gwalior Hills where the river Swarnarekha flows by.
3/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, అందమైన గ్వాలియర్ కోట
The huge structure of Man Singh Palace which is one of the beautiful structures in the Gwalior Fort...
4/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట, ఒక సుందర్ దృశ్యం
A picturesque view of the Gwalior Fort from the top.This famous hill fort was ruled by various Rajput kings.
5/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గావలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట దృశ్యం
6/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట
7/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట, ముందరి దృశ్యం
8/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, తేలి కా మందిర్ ఆయిల్ మన్స్ టెంపుల్
A view of the famous Teli ka Mandir or "oil-man's temple" built in the eleventh century.It is an significant temple for Hindus in Gwalior.
9/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, సాస్ బాహు టెంపుల్ పక్క దృశ్యం
A side view of one of the temples of Sas-Bahu Temple which was built by King Mahipala.
10/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, సాస్ బాహు టెంపుల్ పవిత్ర క్షేత్రం
A view from the backside of the marvellous Sas-Bahu Temple.It was built in the ninth century and is a holy shrine for people till today.
11/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, పురాతన సాస్ - బాహు టెంపుల్
This is the ancient Sas-Bahu Temple, a brilliant piece of architecture exhibiting fine carvings and sculptures all over the temple.
12/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట గోడ 1
The entrance of the majestic Gwalior Fort, the pride of the city of Gwalior.
13/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, ఘౌస్ మహమ్మద్ టూంబ్
A view of the Tomb of Mohammad Ghaus who was a Muslim saint.This mausoleum was built in the sixteenth century.
14/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, జై విలాస్ మహల్, రాయల్ పాలస్
The Jai Vilas Mahal was bulit by the Maharaja of Gwalior and till date it serves as the residence of the royal Scindia family.
15/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, మాన్ మందిర్ పాలస్, హిస్టారికల్ పాలస్
Visitors at the famous historical Man Mandir Palace in Gwalior.The palace is situated near Jauhar Road.
16/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, టిగ్రా డాం రిసర్వాయర్
A picture of the Tigra dam in Gwalior.it is a fresh water reservoir and is instrumental in supplying a huge amount of water to the city.
17/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, సన్ టెంపుల్, దూర దృశ్యం
The sun temple of Gwalior is dedicated to the Sun god and is one of the important pilgrimages of central India.It was constructed by the Birlas and is a replica of the Konark Sun temple.
18/37
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, జై విలాస్ మహల్, అందమైన గార్డెన్
A view of the beautiful lawns at the Jai Vilas Mahal or Scindia Palace in Gwalior.It was built in the nineteenth century.
19/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, జై విలాస్ మహల్, సభ లేదా దర్బార్
An inside view of the Durbar or assembly a the Scindia Palace.
20/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, మాన్ మందిర్ పాలస్, ప్రజల సభ భవనం
A view of the public audience room of the famous Man Mandir Palace of Raja Mansingh Tomar.The marvelous architecture of the palace attracts many tourists.
21/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, మాన్ మందిర్ పాలస్, లోపలి దృశ్యం
An inside view of the carvings on the walls of the Man Mandir Palace in Gwalior.The decorated walls and the rooms reflect the grandeur of the palace at that time.
22/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, మాన్ మందిర్ పాలస్, అందమైన శిల్పాలు
A view of a beautiful room inside the Man Mandir Palace.The exterior of the palace is in a ruined state but the interiors still testify the glory of the past
23/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వలిల్యర్ ఫోటోలు, మాన్ మందిర్ పాలస్, పాలస్ టవర్లు
A view of the carved towers of Man Mandir Palace in Gwalior.This palace was built by Raja Mansingh Tomar,
24/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గుజరి మహల్, ప్రేమ చిహ్నం
An aerial view of the fifteenth century old Gujari Mahal.It is a symbol of love built by Raja mansing Tomar for his beloved wife.
25/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, తేలి క మందిర్, ముందరి దృశ్యం
A front view of the beautifully carved Teli ka Mandir in Gwalior.The architecture of the temple reflects the 8th century style.
26/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, హాథి పూల్ ప్రవేశం
The Hathi Pool gate is the main entrance of the Gwalior Fort.There was a huge stone statue of an elephant after which the gate was named.
27/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట శిల్పాలు
A view of the beautifully carved sculptures on the rocks of the Gwalior Fort.It is an architectural marvel.
28/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట, దూర దృశ్యం
A view of the Gwalior Fort situated in the centre of the historic city of Gwalior which was built during the reign of Tomars.
29/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట, చెక్కిన శిల్పాలు
The details of the carvings and decoration done on the walls if the Gwalior Fort can be viewed in this picture.Thje Fort is made up of sandstone and lime mortar.
30/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట , పెద్ద విగ్రహం
The giant statue of the Jain Trithankara Adinath sculpted on the rock walls of the Gwalior fort.The sculpture is decorated with beautiful carvings.
31/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వలిఒర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట ప్రవేశం
The entrance of the majestic Gwalior Fort, the pride of the city of Gwalior.
32/37
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గ్వాలియర్ ఫోటోలు , కోట లోని శిల్పాలు
33/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, కోట
34/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట,
35/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, కోట, ఆదినాధ్
36/37
గ్వాలియర్ ఫోటోలు, గ్వాలియర్ కోట, గోడలు
37/37
Please Wait while comments are loading...