సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

హొరనాడు ఆకర్షణలు

అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం, హొరనాడు

అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం, హొరనాడు

హొరనాడు పట్టణ పర్యాటకులు అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయాన్ని తప్పక చూడాలి. ఇది కర్నాటకలోని పడమటి కనుమలలో...అధికంగా

మత సంబంధ
కలశేశ్వర దేవాలయం, హొరనాడు

కలశేశ్వర దేవాలయం, హొరనాడు

పర్యాటకులు కలశేశ్వర దేవాలయాన్ని కూడా హొరనాడులో సందర్శించవచ్చు. ఈ దేవాలయం హొరనాడుకు అరగంట...అధికంగా

మత సంబంధ