అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఇండోర్ ఫొటోలు

ఇండోర్ ఫోటోలు, ట్రెజర్ ఐలాండ్ మాల్
The Treasure Island mall in the city of Indore, Indore is also called mini Bombay sometimes.
1/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఇందూర్ ఫోటోలు, ఐ ఐ ఎం ఇండోర్ దృశ్యం
A view of IIM Indore, one of the prestigious managemant institutes in India.It was established in the year 1996.
2/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఇండోర్ ఫోటోలు, ఖజ్రాన గణేష్ టెంపుల్, విగ్రహం
A view of the idol of Lord Ganesha inside the Khajrana Ganesha Temple in Indore.It is the largest Ganesha statue in the world.
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇండోర్ ఫోటోలు, అన్నపూర్ణ టెంపుల్, అన్నపూర్ణ
A view of the Annapurna Temple in Indore. It is the temple of Goddess Anapurna,the goddess of food.The architecture of the temple is marvellous.
4/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఇండోర్ ఫోటోలు కృష్ణపుర చాత్రి, అందమైన దృశ్యం
A beautiful view of the Krishnapura Chhatri beside the banks of the Khan river.
5/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇందూరు ఫోటోలు, కృష్ణపుర చ్చాత్రి, శివుడి శిల్పం
A view of the sculpture of Lord Shiva ,Ganesha and Goddess Parvati on the walls of Krishnapura Chhatri.It is a fine example of architecture built during the Holkar reign in Madhya Pradesh
6/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇండోర్ ఫోటోలు, కృష్ణపుర చాత్రి, డోమ్
This is the famous Krishnapura Chhatri .It is a dome shaped pavilion built by the Holkars.
7/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేనాపతి ఫోటోలు, మఖేల్
A view of the Krishnapura Chhatri in Indore which was built during the reign of Holkers.
8/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇండోర్ ఫోటోలు, కృష్ణపుర చాత్రి, శిల్పాలు చెక్కిన గోడలు
Beautiful sculptures carved on the walls of the Krishnapura Chhatri in Indore.
9/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇందూర్ ఫోటోలు, రాజ్ వాడా పాలస్, పక్క దృశ్యం
A side view of the famous Rajwada Palace which is also referred to as the Holkar Palace.The grandeur of the Rajwadas is still alive in this palace.
10/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేనాపతి ఫోటోలు, మఖేల్
A front view of the grand Rajwada Palace in Indore which was buit by the Holkars.This royal palace is a seven storeyed structure.
11/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఇందూరు ఫోటోలు, పాతాల్ పాణి, అందమైన వాటర్ ఫాల్
The pristine Patalpani waterfalls is a famous picnic spot in Indore.The soothing sight of the water and the lush greenery around provides a relief from the hustle bustle of the city.
12/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...