అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

జైపూర్ ఫొటోలు

Jaipur photos, Jaipur - Carpets
1/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Jaipur photos, Jaipur - Pakoras
2/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Jaipur photos, Jaipur - Traditional Puppet show
3/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సాంప్రదాయక దుస్తులు
4/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ తోలు బొమ్మలు
5/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, శైలా దేవి దేవాలయం
6/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,గోవింద దేవ్ జీ దేవాలయం
7/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,జైఘర్ కోట
8/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,జైఘర్ కోట
9/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,జైఘర్ కోట
10/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సమోద్ ప్యాలెస్
Courtyard of Samode palce looks all green and beautiful.
11/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జైఘర్ కోట కాంపౌండ్
Enthusiastic tourists in front of Jipur's lovely Chandra Mahal
12/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జైఘర్ కోట ప్రహరీ గోడ
The Compound of Jaigarh Fort at JAipur facing a beautiful garden.
13/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, గణేశ్ పోల్
A view of the Ganesh Pol inside Amer Fort of Jaipur
14/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జైఘర్ కోట ఒక భాగం
An architectural marvel, away from the madding crowd - A view of the beautiful Jaigarh Fort at Jaipur, Rajasthan.
15/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,నహార్ ఘర్ కోట అందాల ప్రదేశం
See the image, soak your eyes in serene beautiful views - An extremely alluring image of the Nahargarh Fort, Jaipur.
16/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, నహార్ ఘర్ కోట అందాల గోడలు
Artistic walls and compund of the Nahargarh Fort in Jaipur, Rajasthan
17/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, నహార్ ఘర్ కోట లోపలి భాగం
Inside the compound walls of the beautiful Nahargarh Fort,Jaipur.
18/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, లక్ష్మీ నారాయణ దేవాలయం, అందమైన కట్టడం
A pure and pristine structure of Birla Temple, Jaipur
19/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, లక్ష్మీ నారాయణ దేవాలయం, ప్రవేశ ద్వారం
Devotees marvel the beauty of the ornate and beautiful Birla Temple in Jaipur - A view of the temple entrance.
20/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, లక్ష్మీ నారాయణ దేవాలయం, గణేశుడు
A grandly decorated resplendent idol of Lord Ganesh which can be found present inside the Birla Mandir.
21/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, అంబర్ కోట, అమర్ కోట గోడలు
The Amer Fort walls at Jaipur surrounded by green space.
22/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, అంబర్ కోట, లోపలి భాగం
This is how the Amer Fort of Jaipur looks from inside.
23/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, అంబర్ కోట, ఒక వైపు భాగం
The beautiful Amer Fort - A distant view
24/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జల్ మహల్ ప్యాలెస్
Jal Mahal or the Water Palace at Jaipur in Rajasthan. The palace is a beautiful example of a combination of Mughal and Rajput styles of architecture.
25/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, అందమైన జల మహల్
Pristine green waters and a jewel amidst! - the beautiful Jal Mahal in Jaipur. The royal edifice is present in the heart of Man Sagar Lake.
26/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జల మహల్ రాత్రి వేళ
Jal Mahal glitters as gold, having been beautifully lit up during the night time. The structure is indeed, an architectural 'must see'.
27/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, ఆల్బర్ట్ హాల్ - రాత్రివేళ
An all elegant Albert Hall museum of Jaipur looks vibrant, glowing bright in golden yellow light during the night time.
28/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, ఆల్బర్ట్ హాల్ - అలంకరణ పాత్ర
A decorative pot on display at the Albert Hall museum - the oldest museum in Rajasthan
29/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, ఆల్బర్ట్ హాల్ - పార్శ్వనాధ విగ్రహం
A statue of Parshwanath in Albert Hall Museum.
30/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,ఆల్బర్ట్ హాలు, ఒక వైపు నుండి
A side view of the Albert Hall and its cupola towers. The building stands as a perfect example for the Indo Saracenic style of architecture.
31/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, హవా మహల్ - వాయు వీచికల భవనం
The majestic 'Palace of Winds' in Jaipur
32/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,హవా మహల్ - ఒక వైపు నుండి
Hawa Mahal in Jaipur - built by Maharaja Sawai Pratap Singh in 1799 and designed by Lal Chand Ustad to look like Lord Krishna's crown.
33/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, హవా మహల్ - దగ్గర నుండి
A closer view of the Hawa Mahal.The lovely structure is in the heart of Pink City's business centre.
34/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,హవా మహల్ - ఒక వైపు నుండి
A side view of the Hawa Mahal building.The structure which resembles a bee hive includes about 953 tiny windows called Jharokas, all of which are decorated with intricate latticework.
35/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జంతర్ మంతర్, ఆస్ట్రలాజికల్ పరికరం
Seen here is an astrological divice at Japipur's famous Jantar Mantar
36/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జంతర్ మంతర్, సన్ డయల్
The Sun dial at Jantar Mantar. The place houses a unique collection of astronomcai instruments.
37/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, జంతర్ మంతర్, ఆస్ట్రలాజికల్ పరికరం
Yet another astrological instrument - Narivalaya Yantra at Jantar Mantar
38/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు,జంతర్ మంతర్, నారివాలవ యంత్ర
Narivalaya Yantra in Jantar Mantar premises.
39/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - లోపలి భాగం
A view of the elegant interiors of City Palace . . .
40/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - సిల్వర్ ఇమేజ్
An image of the largest silver urn housed at the City Palace.
41/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - దివాన్ ఐ ఖాస్
Diwan-I-Khas, a portion of the interiors of the City Palace which once used to be the private hall of the Maharajas
42/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - ప్యాలెస్ లోపలి భాగం
The majestic interiors of the beautiful City Palace in Rajasthan.
43/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - ముబారక్ మహల్
The Mubarak Mahal present in the City Palace complex at Jaipur.
44/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - మ్యూజియం
Seen here is the City Palace Museum at Jaipur, Rajasthan. The palace hosts an interesting collection of artifacts and is also home to one of the world's largest silver utensils.
45/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - ప్యాలెస్ గోడలు
The beautiful City Palace at Jaipur. The walls of the Palace structure depict an intricate decorative etching . . .
46/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జైపూర్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్ - ప్యాలెస్
Yet another image of the City Palace, Jaipur . . .
47/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...