అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఝాన్సీ ఫొటోలు

ఝాన్సి ఫోటోలు, రాణి లక్ష్మిబాయి
Here is an old portrait of Rani Lakshmibai, the brave Queen of Jhansi!
1/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్,విగ్రహం
Lord Ganesha's idol along with other idols at the Ganesha Temple in Jhansi..The idols are adorned with garlands and silk.
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్,టెంపుల్ లోని ఆర్చ్
A beautifully carved arch inside the Ganesh Mandir in Jhansi...
3/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, గణేష్ మందిర్, గణేశ విగ్రహం
You can see the idol of Ganesha in the Ganesha temple of Jhansi...
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, సెయింట్ జుదేస్ క్షేత్రం, వెలుపలి దృశ్యం
This is the front view of St. Jude's shrine which is one of the attractions of Jhansi in Uttar Pradesh..
5/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, ఝాన్సి కోట, కదక్ బిజ్లి
This is Kadak Bijli, a famous canon at Jhansi Fort in Jhansi...
6/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, ఝాన్సి కోట, పేవ్ మెంట్
This is a pavement at the Jhansi Fort of Jhansi in Uttar Pradesh...
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, ఝాన్సి కోట, ల్యాండ్ మార్క్
A board at Jhansi Fort that marks the place from where Rani Lakshmibai jumped on the horseback carrying her adopted son...
8/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఝాన్సి ఫోటోలు, ఝాన్సి కోట, వికసించిన పూవులు
The ground near Jhansi Fort that's blooming in vibrant colours!
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...