అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

జోర్హాట్ ఫొటోలు

జోర్హాట్ ఫోటోలు, దేకియఖోవ నం ఘర్ బర్నామ్ఘర్ ప్రవేశం
A view of the entrance way to the Dhekiakhowa Barnamghar. There are colorful sculptures of elephants on either sides.
1/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, దేకియ ఖోవ నం ఘర్, పెద్ద గేటు
A look at the grandly-built gate to the Dhekiakhowa Barnamghar. One can observe brightly painted pillars.
2/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, సిన్నమోర టీ ఎస్టేట్ , ఒక సుందర దృశ్యం
A picturesque view of the nature at the Cinnamora Tea Estate.
3/10
Photos Courtesy : jorhat.nic.in
జోర్హాట్ ఫోటోలు, లచిట్ బోర్ఫుఖాన్స్ మైదాం, విగ్రహం
The well-made statue of Lachit Borphukan at his maidam. He was the Army General of King Ahoms.
4/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, లచిట్ బోర్ఫుఖాన్స్ మైదాం, రెడ్ బిల్డింగ్
A beautiful red building surrounded by grrenery at the Lachit Borphukan's Maidam.
5/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, తెంగల్ భవన్, భావన ముందరి దృశ్యం
This is the frontal view of the Thengal Bhavan located at the city of Jorhat. This manor has a touch of the colonial period.
6/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, తోక్లై టీ రేసీఅర్చ్ సెంటర్, కాలి నడక మార్గం
A view of the pathway leading to the entrance of the Tocklai Tea Research Centre.
7/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, హోల్లంగాపార్ గిబ్బన్ వైల్డ్ లైఫ్ సంక్చురి, పచ్చటి ప్రదేశం
The calming image of the greenery found at the degraded area of Hollongapar Gibbon Sanctuary.
8/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు, హోల్లంగాపార్ గిబ్బోన్ వైల్డ్ లైఫ్ సంక్చురి, కోతి
9/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
జోర్హాట్ ఫోటోలు,జింఖాన క్లబ్, ఒక టాబ్లెట్
A tablet at the Gymkkana Club at Jorhat in Assam..
10/10
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...