అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కాంచీపురం ఫొటోలు

కాంచీపురం ఫోటోలు, సిల్క్
Yarns of brightly coloured thread threads that are ready to be woven to beautiful sarees!
1/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, సిల్క్ చీర నేయుట
Layers of Coloured silk threads that is woven into a silk saree..A sight from Kanchipuram..
2/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, మ్యూజియం
A traditional house set-up in Tamil Nadu depicted in the Kanchipuram Museum..
3/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, ఒక నేత పని వాడు
This is the image of a weaver who is preparing a wrap for weaving..Kanchipuram is known for its woven silk sarees..
4/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్
A panoramic view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
5/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్
What you see is a distant view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
6/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్, లోపలి భాగం
Didn't you just say "wow!"?? This is the interiors of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
7/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కంచి పురం టెంపుల్, కైలాష్ నాథ్ టెంపుల్
8/29
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్
The row of pillared structures at the Kilasanathar Temple in Kanchipuram..
9/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాష నాథ టెంపుల్
A distant view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram...
10/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్,
11/29
కాంచీపురం ఫోటోలు,కైలాశానాథ టెంపుల్
12/29
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్
Adorable carvings of heavenly figures inside the Kailasanathar temple in Kanchipuram..
13/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, కైలాసనాథ టెంపుల్
What you see is a distant view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
14/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కైలశానతార్ టెంపుల్, పవిత్ర శివలింగం
The sacred shivalingam inside the Kailasanathar Temple of Kanchipuram...
15/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కంచి కుదిల్
This is the Kanchi Kudil, an ancestral property which was later turned to a tourist destinatiion that demonstrates the lifesyle of the people of Kanchipuram..
16/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్, ఒక కొలను
The pond of the Varadharaja Perumal Temple in kanchipuram where a gopurams are mounted..
17/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్
The carved idols of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
18/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్
A cavalry carved on a pillar in the Varadharaja Perumal Temple in kanchipuram..
19/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్, ఒక గుర్రం
A horse carved on the 100-pillared wall of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
20/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్, ఒక దృశ్యం
The main gopuram of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
21/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, వరదరాజ పెరుమాళ్ టెంపుల్
This is the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
22/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, కామాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్ , జంట గోపురాలు
The twin gopurams of the Kamakshi Amman temple in Kanchipuram..
23/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్, నంది.
The idol of Nandi in the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
24/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు, ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్, దూర దృశ్యం
A distant view of the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
25/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్, కారిడార్
A corridor inside the Ekambareshwara temple in Kanchipuram..
26/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్, రాతి స్తంభాలు
The intricately carved stone pillars of the Ekambareshwar Temple in Kanchipiuram..
27/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కంచి పురం ఫోటోలు , ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్, ఒక దృశ్యం
This is a view from the inside of the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
28/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కాంచీపురం ఫోటోలు, ఎకంబరేశ్వర టెంపుల్
The idols of dancing Shiva, his wife Goddess Parvati and their son Lord Ganesha.These are the shrines inside the Ekambareshwara temple in Kanchipuram..
29/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...