అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కన్యాకుమారి ఫొటోలు

కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వవతురాయి, చర్చి నుండి ఒక దృశ్యం
This is a view of the Arokiyanathar Church at Kanyakumari in Tamil Nadu..
1/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వవతురాయి, చర్చి లోపలి అలంక రణ
The altar of the Arokiyanathar Church at Kanyakumari in Tamil Nadu...
2/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వవతురాయి, ఆరోగ్యనాద చర్చి
The Arokiyanathar Church at night during a festival..
3/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, మంటపం రాత్రి వేళా
This is how the Mahatma Gandhi Memorial at Kanyakumari looks like at night..!
4/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, సముద్రం
The view of the Indian Ocean from the Mahatma Gandhi Memorial in Kanyakumari..
5/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం
The structure of the Mahatma Gandhi Memorial at Kanyakumari in Tamil Nadu..
6/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, పై నుండి ఒక దృశ్యం
A close view of the huge structure of the Mahatma Gandhi Memorial in kanyakumari..
7/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, గాంధీ మండపం
The colourfully painted Mahatma Gandhi Memorial of Kanyakumari..
8/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, చితరాల్ హిల్ టెంపుల్ మరియు జైన స్మారకాలు, రాక్ చెక్కడాలు
Godly figures carved on stone at the Chithiral Hill Jain temple at Kanyakumari..
9/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, చితరాల్ హిల్ టెంపుల్ , జైన్ స్మారకాలు, జైన్ టెంపుల్
A distant view of the Jain temple at Kanyakumari in Tamil Nadu..
10/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, చితరాల్ హిల్ టెంపుల్ మరియు జైన స్మారకాలు
The Chitharal Hill Jain temple at Kanyakumari in Tamil Nadu..
11/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, చితరాల్ హిల్ టెంపుల్ మరియు జైన మందిరాలు
The carvings on stone at the Chithiral Hill Jain temple in Kanyakumari..
12/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వత్తకోట్టాయి కోట, కోట లోపల
This is a view of the inner area of the vattakottai Fort at Kanyakumari in tamil Nadu..
13/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వత్తకోట్టాయి ఫోర్ట్, సముద్రం ఎదురుగా ఎత్తైన స్థలం
A portion of the surrounding area of the Vattakottai Fort that faces the sea at Kanyakumari..
14/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వత్తకోట్టాయి కోట, ప్రవేశం
This is the entrance of the Vattakottai Fort in Kanyakumari..
15/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వత్తకోట్టాయి ఫోర్ట్, వత్తకోట్టాయి నుండి ఒక దృశ్యం
A beautiful view of the blue sea of Kanyakumari as seen from the Vattakottai Fort..
16/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, తిరువల్లువార్ విగ్రహం, వివేకానంద రాక్ మరియు వల్లువార్ విగ్రహం
Here are the statues of Vivekananda and Thruvalluvar which are located at the Kanyakumari beach in Tamil Nadu..
17/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, తిరువల్లువార్ విగ్రహం, రాత్రి వేళా
The illuminated structure of the Thiruvalluvar statue at Kanyakumari during night..The Vivekananda Rock is also placed nearby..
18/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, తిరువల్లువార్ విగ్రహం, ఒక దృశ్యం
The life-sized statue of Thiruvalluvar at Kanyakumari in Tamil Nadu..
19/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, తిరువల్లువార్ విగ్రహం, రాత్రి వేళా
The illuminated structure of the Thiruvalluvar statue at Kanyakumari during night..The Vivekananda Rock is also placed nearby..
20/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, వివేకానంద విగ్రహం
The life-sized statue of Vivekananda at the Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari..
21/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, ఒక సుందర దృశ్యం
This is the famous Vivekananda Rock at Kanyakumari in Tamil Nadu..
22/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, మెమోరియల్ పక్క దృశ్యం
An aesthetic view of the Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari in Tamil Nadu..
23/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, సూర్యోదయం వేళా
Kanyakumari is known for its awe-inspiring views of sunrise and sunset. This is a capture of one such moment at the beach..The Vivekananda Rock also is seen in the image..
24/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, దూరం నుండి
The view of the Vivekananda Rock from a dictance...
25/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, వివేకానంద రాక్, రాత్రి వేళా
Wow! That's an image of the brightly lit up Vivekananda Rock Memorial at Kanyamukari during night..
26/27
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
కన్యాకుమారి ఫోటోలు, కన్యాకుమారి టెంపుల్ మరియు సముద్రం
This is the Kanyakumari temple in Tamil Nadu. The Indian Ocean is what you see at the backdrop..
27/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...