సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కర్నాటక ఆకర్షణలు

యల్లాపూర్

యల్లాపూర్

5 ఆకర్షణలు
యానా

యానా

3 ఆకర్షణలు
నంది హిల్స్

నంది హిల్స్

11 ఆకర్షణలు
నంజన్ గూడ్

నంజన్ గూడ్

4 ఆకర్షణలు
నాగర హోళే

నాగర హోళే

2 ఆకర్షణలు
నెర్సా

నెర్సా

5 ఆకర్షణలు
నృత్యగ్రామ్

నృత్యగ్రామ్

2 ఆకర్షణలు
సిర్సి

సిర్సి

5 ఆకర్షణలు
సంగమం

సంగమం

1 ఆకర్షణలు
సకలేశ్ పూర్

సకలేశ్ పూర్

2 ఆకర్షణలు