అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కర్నాటక మ్యాప్

మ్యాపు

మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..