సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఖండాలా ఫొటోలు

ఖండాలా డ్యూక్ నోస్
1/6
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు ఎండ వెలుగులలో
2/6
Photos Courtesy : Attribution : Soham Banerjee
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు దూరం నుండి
3/6
Photos Courtesy : Attribution : GeniusDevil
ఖండాలా ఫొటోలు, కార్ల మరియు భాజ గుహలు లోపలి భాగం
4/6
Photos Courtesy : Attribution : Elroy Serrao
ఖండాలా ఫొటోలు, శివాజి పార్క్, విగ్రహం
5/6
Photos Courtesy : Attribution : Sunil Gabhale
ఖండాలా ఫొటోలు, శివాజీ పార్క్, పై నుండి
6/6
Please Wait while comments are loading...