అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మధురై ఫొటోలు

మదురై ఫోటోలు, గోరిపలయం దర్గా, గోరి పలయం
The fully lit up Goripalayam at Madurai in Tamil Nadu...
1/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, వాగై డాం పగటి వేళా
A day at the Vaigai dam can be so beautiful...
2/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, మదురై & రామేశ్వరం
3/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
పొల్లాచి ఫోటోలు, మాసాని అమ్మన్ టెంపుల్
4/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ వారి దేవాలయం, మదురై టెంపుల్
5/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, మడురై
The gopuram of the famous Madhurai Meenakshi Temple in Tamil Nadu..
6/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు ,కూడళ్ అలగార్ టెంపుల్, - వైష్ణవ చిహ్నం
7/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - గర్భాలయం వైపు ,
8/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్, గుడి గోపురం
9/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు ,కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - శిల్పాలు చెక్కిన గోడలు
10/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు , కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - చెక్కిన గోడల అంచులు
11/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు , కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - మానవల మాముని సన్నిధి
12/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్,- ఆండాళ్ అమ్మవారి పూజలో పూజారులు
13/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - విష్ణుమూర్తి పెయింటింగ్
14/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - లక్ష్మీదేవి పెయింటింగ్
15/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - నామం
16/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ -మండప దృశ్యం
17/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ -కూడాల అలగార్ టెంపుల్
18/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - గుడి లో ఒక పూజారి
19/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ - ఆండాళ్ అమ్మవారు
20/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు , అలగార్ కోవిల్ - కాలజార్
21/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్, నంది
22/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మ వారి టెంపుల్, మదురై టెంపుల్ లోపల
23/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్, దక్షిణ గోపురం
24/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
మదురై ఫోటోలు, అతి సయం తీం పార్క్
A few rides at the Athisayan Theme Park at Madurai in Tamil Nadu...
25/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, వాగై డాం సాయం వేళా
A stunning view of twilight at the Vaigai Dam..
26/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, వాగై డాం
A view of the Vaigai Dam...
27/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, మ్యూజియం
The structure of the Gandhi Museum at Madurai in Tamil Nadu..
28/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, గాంధీ విగ్రహం
A Gandhi statue at the Gandhi Museum at Madurai in Tamil Nadu..
29/54
Photos Courtesy : www.gandhimmm.org
మదురై ఫోటోలు, అరుప్పుక్కోట్టాయి, తెర తిరువిజ
The adorned idol at the Arappukkottai Temple in Tamil Nadu...
30/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, అరుప్పుక్కోట్టాయి, తెప్పం
The temple pond at the Arappukkottai Temple at Madurai in Tamil Nadu...
31/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, అరుప్పుక్కోట్టాయి, టెంపుల్
The tower of the Arappukkottai Temple at Madurai in Tamil Nadu...
32/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుచుజ్హి, దేముడి వాహనం
This is the Kamadhenu which is believed to be the vehicle of the deity at the Tiruchuzhi temple in Madurai...
33/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుచుజ్హి, టెంపుల్ కొలను
The Tiruchuzhi Temple pond at Madurai in Tamil Nadu...
34/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుచుజ్హి, మెయిన్ టవర్
The main tower of the Tiruchuzhi Temple at Madurai in Tamil Nadu...
35/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, పాలముదిర్ చోలై,
The gopuram of the Pazhamudircholai in Madurai...
36/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, పాలముదిర్ చోలై, ప్రధాన గోపురం
The Murugan Temple of Pazhamudircholai in Madurai...
37/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, పాలముదిర్ చోలై,
A distant view of the Pazhamudircholai Murugan temple at Madurai in Tamil Nadu..
38/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, వందియూర్ మరింమన్ తెప్పకులం టెంపుల్ కొలను
An aesthetic view of the Vandiyur Mariamman Theppakulam in MAdurai..
39/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, వందియూర్ మరింమన్ తెప్పకులం
A lovely sunset at the Vandiyur Mariamman Theppakulam in Madurai..
40/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, కజిమార్ బిగ్ మాస్క్ , మాక్ బారా
A view of the Kzimar Big Mosque at Madurai in Tamil Nadu..
41/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, కజిమార్ బిగ్ మాస్క్
An image of the Kazimar Big Mosque in Madurai...
42/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుమలై నాయక్కర్ పాలస్ క్వీన్స్ రెసిడెన్స్
the awe-inspiring Durbar Hall of the Queen at the Thirumalai Palace in Madurai..
43/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుమలై నాయక్కర్ పాలస్ స్తంభాలు
the wonderful architecture of the pillars at the Thirumalai Nayakkar Palace in Madurai..
44/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుమలై నాయక్కర్ పాలస్ఆడిటోరియం
The palace auditorium at the Thirumalai Nayakkar palace in Madurai..
45/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, తిరుమలై నాయక్కర్ పాలస్ లైట్ షో
The astonishingly beautiful Thirumalai Nayakkar Palave in Madurai..
46/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ ముద్రి దృశ్యం
The front view of the Koodal Azhagar temple in Madurai of Tamil Nadu..
47/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్ ప్రవేశం
The gopuram of the Koodal Azhagar Temple in Madurai...
48/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, కూడళ్ అలగర్ టెంపుల్
The tall gopuram of the Koodal Azhagar temple in Madurai witnessing a lovely evening..
49/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్ మ్యూజియం శిల్పమ
A divine sculpture at the Meenakshi Amman Temple museum at Madurai..
50/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, దక్షిణ ప్రవేశం
The majestic gopuram of the Meenakshi Amman Temple in Tamil Nadu..
51/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, శిల్పాలు
The idols of Gods and Goddesses carved on pillars at the Meenakshi Amman Kovil at Tamil Nadu..
52/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, పూర్తి దృశ్యం
The Madurai Meenakshi Temple pond...
53/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
మదురై ఫోటోలు, మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, దేవత
Goddess Meenakshi, the principle deity of the Meenakshi Amman Temple in Tamil Nadu..
54/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...