సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మహాబలేశ్వర్ మ్యాప్

All (దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.)

తప్పక చూడండి

సిఫార్సు చేయదగినది

  • ఎలిఫెంట్ హెడ్ లేదా ఏనుగు తల పాయింట్
  • మహాబలేశ్వర్ దేవాలయం
  • బాబింగ్టన్ పాయింట్
  • కొన్నాట్ శిఖరం
  • అర్ధర్స్ సీట్
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..