అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మజులి ఫొటోలు

మాజులి ఫోటోలు , బెంగానాటి సత్ర, ఇత్తడి పాత్రలు
A few shining brass utensils displayed at the Benganaati Satra in Majuli...
1/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మాజులి ఫోటోలు, బెంగానాటి సత్ర, పాత్రలు
Here's a view of some utensils made of stone displayed at the Benganaati Satra in Majuli...
2/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మాజులి ఫోటోలు, బెంగానాటి సత్ర,
A few artifacts preserved at the Benganaati Satra in Majuli...
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మాజులి ఫోటోలు, అనియేటి సత్ర, గేటు డిజైన్
Another uniquely designed gate of the Auniati Satra, with a floral design on top and sculptures of elephants on either sides.
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మాజులి హోటలు, ఆనిఎతి సత్రా గేటు దృశ్యం
A glimpse of the arched gateway of the Aauniati satra at Majuli. You can see the sculpted lion-like figures on either sides.
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మాజులి క్ఫోతోలు, కమలబరి సత్ర, కమల బారి సత్రా మాజులి లో
Kamalabari Satra is a centre of art, culture and literature which is located at Majuli in Assam. It is one of the most visited attractions of the river island.
6/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...