సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మలయత్తూర్ ఫొటోలు

మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Locals attending the morning mass at Malayattoor Church in Kerala.
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి, ప్రధాన ప్రవేశం
The main entrance to Malayattoor Church in Kerala.
2/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Locals seen coming out of Malayattoor Church in Kerala after attending the morning mass.
3/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...