సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

నాందేడ్ ఫొటోలు

నాందేడ్ ఫొటోలు, హజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా లోపలి భాగం
1/3
Photos Courtesy : Wikipedia
నాందేడ్ ఫొటోలు, హాజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా, బయటి భాగం
2/3
Photos Courtesy : Wikipedia
తఖ్త్ శ్రీ హజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారా
3/3
Photos Courtesy : Wikipedia
Please Wait while comments are loading...