అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

నార్నాల్ ఫొటోలు

నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, చంద్ర కూప్ దృశ్యం
This is a picture of renovated 'Chandra Koop' at Dhosi Hill, in which Raj Vaidyas had prepared a herbal solution Chayan Rishi to make him look youthful some 9500-10,000 years ago.
1/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నర్నౌల్ ఫోటోలు,దోసి హిల్,వెడల్పు మెట్లు
Wide and safe stairs are constructed for pilgrims to go to top which are several hundred years old.
2/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, శివ కుండ్ కాంప్లెక్స్ దృశ్యం
A picturesque view of the Shiv Kund Complex at Dhosi Hills. This is the place where the recitation of Vedic Richas took place continuously, without interruption.
3/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, హిల్ దృశ్యం
This is the view of Dhosi Hill in Narnaul. The hill is surrounded by temples in a serene landscape.
4/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నర్నౌల్ ఫోటోలు,జల మహల్, పక్క దృశ్యం
A beautiful monument of Jal Mahal in Narnaul, Haryana. It was built by Shah Quli Khan in 1591.
5/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
నర్నౌల్ ఫోటోలు, జల మహల్, దూర దృశ్యం
A distant view of the Jal Mahal in Haryana nestled amidst greenary.
6/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
నర్నౌల్ ఫోటోలు, జల మహల్, సమీప దృశ్యం
A close up view of the Jal Mahal in Haryana.
7/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
Please Wait while comments are loading...