అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Destiny The Farm Stay, ఊటీ

Destiny The Farm Stay, ఊటీ

Destiny The Farm Stay Muligoor Village, Emerald Post - 643209 Tamil Nadu, India

Destiny The Farm Stay హోటల్ వివరములు

Destiny The Farm Stay

Tucked away in a pristine, untouched valley of Avalanche (about 25 km past Ooty), and set in the Niligiri Biosphere, Destiny gives you the real experience of a farmstay, blended with a wildlife adventure resort unlike any other.

It's a holiday where every moment is anything but usual. Do so much, or do absolutely nothing but take in the sight of the lake, the hills and the clouds beneath you. With all the comforts of the good life, no matter how old you are or what you do, there's always a new experience to inspire and refresh you.