అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Fern Hill A Sterling Holidays Resort, ఊటీ

Fern Hill A Sterling Holidays Resort, ఊటీ

Fern Hill- A Sterling Holidays Resort P.O. Box No. 73, Kundah House Road, Fern Hill, Ooty – 643004 Tamil Nadu, India

Fern Hill A Sterling Holidays Resort హోటల్ వివరములు

Fern Hill A Sterling  Holidays Resort

In the blue hills of the Nilgiris, sloping roofs and terracotta tiles define the quaint charm of Sterling Holidays Fern Hill. With a heady mix of comfort and tranquility, spending time within the Resort is as attractive an option as venturing into the idyllic mountainside.

Fern Hill- A Sterling Holidays Resort is a 4 star property that is built to offer superior accommodation facility to guests. Located on Kundah House Road, this property has a majestic architecture, showcasing sloping roofs.