అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

పాండిచేరి ఫొటోలు

పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్, సూర్యోదయం
A lovely view of sunrise in Pondicherry..
1/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్ - ఒక దృశ్యం
The sky that fades at twilight - a view from Pondicherry...
2/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్, చల్లని సాయంకాలం
A cute capture of a golden-dipped evening at Pondicherry...
3/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
పాండిచేరి ఫోటోలు, అరబిందో ఆశ్రం, ఒక దృశ్యం
A view of the Aurobindo Ashram in Pondicherry...
4/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
పాండిచ్చేరి ఫోటోలు , బీచ్ రోడ్
A spectacular view of sunrise at the Karaikal beach road in Pondicherry...
5/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు - ఒక విక్రయదారుడు
A vendor at the Pondicherry Beach in Pondy..
6/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్ - ఒక దృశ్యం
A delightful view of the shores at the Pondicherry Beach...
7/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్, నిశ్శబ్ద ఒడ్డు
Silent shores of the Pondicherry Beach...
8/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, పాండిచేరి బీచ్ ఒడ్డున కల ఆల్చిప్పలు
A shell that ornate the shores of the beach at Pondicherry...
9/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, ఆరోవిల్లె- ఒక దృశ్యం
A sight at the Auroville City in Pondicherry...
10/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org/
పాండిచేరి ఫోటోలు, ఆరోవిల్లె- మఱ్ఱి చెట్టు
A huge banyan tree at Auroville in Pondicherry...
11/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org/
పాండిచేరి ఫోటోలు, జీసస్ సక్రేడ్ హార్ట్ చర్చి
The tall structure of the Church of Sacred Heart of Jesus in Pondicherry...
12/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, డుప్లెక్స్ విగ్రహం
The imposing statue of Dupleix in Pondicherry...
13/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, ఫ్రెంచ్ వార్ మేమోరియల్స్
French War Memorials at Pondicherry that speak of history..
14/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు, అరబిందో ఆశ్రం
The structure of the Aurobindo Ashram in Pondicherry...
15/16
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
పాండిచేరి ఫోటోలు , పాండిచేరి బీచ్ - బీచ్
The Puducherry Beach bathed in blue...
16/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...

పాండిచేరి ఫొటోలు

Sort By : A-Z