అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Balaji Resort, పూణే

Balaji Resort, పూణే

Balaji Aromatics and Resorts Pvt. Ltd. At Post Dapode, Gate no 1000, Khariv Bandhara Taluka – Velhe District – Pune

Balaji Resort హోటల్ వివరములు

Balaji Resort

Balaji Resorts is nestled amidst lush green acres and beautiful water bodies. One can have a fabulous time with their family, in the cradle of nature at an affordable price. Its a complete holiday destination with comfortable amenities and exciting activities.

Balaji Resort ప్రదేశం