సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Balaji Resort, పూణే

Balaji Resort, పూణే

Balaji Aromatics and Resorts Pvt. Ltd. At Post Dapode, Gate no 1000, Khariv Bandhara Taluka – Velhe District – Pune

Balaji Resort హోటల్ వివరములు

Balaji Resort

Balaji Resorts is nestled amidst lush green acres and beautiful water bodies. One can have a fabulous time with their family, in the cradle of nature at an affordable price. Its a complete holiday destination with comfortable amenities and exciting activities.

Balaji Resort ప్రదేశం