సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Central Park Hotel, పూణే

Central Park Hotel, పూణే

The Central Park Hotel Near Inox Multiplex Bund Garden Road Pune -- 411001, India

Central Park Hotel హోటల్ వివరములు

Central Park Hotel

The Central Park Hotel is a small beautiful hotel tacked heavily in favour of style and service rather than size. It is a showcase of simple contemporary international design. Come to the Central Park Hotel which makes you feel at home.