అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Lemon Tree Hotel, పూణే

Lemon Tree Hotel, పూణే

Lemon Tree HotelP4, Rajiv Gandhi Infotech Park, Pune- 411057 Maharashtra, India  

Lemon Tree Hotel హోటల్ వివరములు

Lemon Tree Hotel

Lemon Tree Hotel is located in the bustling Rajiv Gandhi Info tech Park and is an ideal choice for both business and leisure travellers. The guests can experience comfort, impeccable services and luxury at a competitive price.

The spirited and friendly nature of the staffs are some of the highlights of the hotel.

Lemon Tree Hotel హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Citrus-Cafe

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Citrus-Cafe (Alfresco-area)

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Executive Suite-Bedroom

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Executive-Room

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Fitness-Center

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Slounge

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Slounge-entrance

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Studio-Room

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Suite-Bedroom

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Superior

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Swimming-pool

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Tangerine

Lemon Tree Hotel

Prev
Next
Tangerine-1

Lemon Tree Hotel

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Lemon Tree Hotel ప్రదేశం