అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Quality Inn Centurion, పూణే

Quality Inn Centurion, పూణే

Quality Inn Centurion Hotel Opposite Akashwani, Next to SSC Board Shivaji Nagar Pune-05, Maharashtra, India

Quality Inn Centurion హోటల్ వివరములు

Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion hotel is a 4 star boutique property situated in the heart of Pune city. The luxury hotel is known for its excellent services and offer an international experience to its guests.

The hotel is located in close proximity to the main business and commercial hubs and is just 3 km from Pune station and 11 km from Pune Airport. It has all the facilities that are needed to make one's stay comfortable and enjoyable.

Quality Inn Centurion హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

Prev
Next
Quality Inn Centurion

Quality Inn Centurion

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి