అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Sentosa Resort, పూణే

Sentosa Resort, పూణే

Sentosa Resorts and Water Park Mumbai-Pune Expressway. 1 Km Before Ravet. Pune – 412101 Maharastra

Sentosa Resort హోటల్ వివరములు

Sentosa Resort

The boutique style hotel is nestled away from the hustle bustle of the city and is spread over 10 acres of land . Since the resort is centrally located on the expressway, it is an ideal travellers destination as reaching the resort is extremely convenient and is a perfect weekend getaway.

Sentosa has an excellent location advantage for travellers and they can experience the warm hospitality and impeccable services which put the guests in a relax frame of mind.

Sentosa Resort హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

Prev
Next
Sentosa Resort

Sentosa Resort

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Sentosa Resort ప్రదేశం