సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

The Gordon House, పూణే

The Gordon House, పూణే

The Gordon House Hotel E-Square 132A, University Road Ganeshkhind, Pune – 411 016

The Gordon House హోటల్ వివరములు

The Gordon House

Situated at the E-Square, a shopping mall cum multiplex, The Gordon House Hotel is a small charming hotel. The rooms are coupled with warm attentive service creating a stylish ambience.

The hotel is 12 km from the Lohegaon Airport and 5km from the railway station. It is a luxurious three star property ideal for both business and leisure travellers.

The Gordon House ప్రదేశం