సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సరిస్క ఫొటోలు

సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్, ముందు భాగం
A front view of the Majestic Sariska Palace in Sariska, Rajasthan.
1/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్,అందమైన ప్యాలెస్
A beautiful image of the royal edifice - the Sariska Palace. The same has now been converted into a heritage hotel.
2/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్,సమీపం నుండి
A closer view of the Sariska Palace amidst green gardens. The palace one used to be Maharaja Jay Singh's royal hunting lodge.
3/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్, ప్రశాంతమైన వీధి
Did you spot the palace?? - A calm road leading to the royal Sariska palace...
4/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...