అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సారనాథ్ ఫొటోలు

సారనాథ్ ఫోటోలు, సారనాథ్ మ్యూజియం, బుద్ధ
An adorable Buddha idol at the Sarnath Museum in Uttar Pradesh...
1/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార,ఒక చక్కని దృశ్యం
This is a clear view of Mulakandha Kuti Vihar, a Buddhist temple in Sarnath...
2/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార,లోపలి దృశ్యం
These are a few wall paintings displayed inside the Mulakandha Kuti Vihar, an attraction of Sarnath in Uttar Pradesh...
3/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, ములగంద కుతి విహార, బుద్ధ
The heavenly idol of Buddha at the Mulakandha Kuti Vihar in Sarnath...
4/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, అశోక పిల్లర్, అశోక పిల్లర్ ఒక దృశ్యం
A high angled view of the Ashoka pillar of Sarnath in Uttar Pradesh...
5/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, అశోక పిల్లర్, అశోక పిల్లర్ బ్రాహ్మి స్క్రిప్ట్
A closer view of the inscriptions on the Ashoka pillar of Sarnath in Uttar Pradesh...
6/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, అశోక పిల్లర్, అశోక పిల్లర్ శాశనాలు
The inscribed Ashoka pillar of Sarnath in Uttar Pradesh...
7/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, ధమేక్ స్తూప, ఒక దూర దృశ్యం
A distant view of Dhamek, a Buddist stupa in Sarnath....
8/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, టిబెట్ మహిళా
You can see Tibetan women who go around the Dhamek stupa of Sarnath...
9/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, ప్రకాశవంతమైన దృశ్యం
A clear and bright view of Dhamek stupa of Sarnath in Uttar Pradesh...
10/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, చిన్న స్తూపాలు
The Dhamek Stupa which is another attraction of Sarnath in Uttar Pradesh...
11/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, చిన్న స్తూపాలు
These small mounted structures are the mini stupas near the huge Dhamek stupa of Sarnath in Uttar Pradesh...
12/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, సమీప దృశ్యం
Here is a closer view of Dhamek stupa in Sarnath...
13/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, అందమైన చెక్కడం
The carvings on the restored part of Dhamek stupa of Sarnath in Uttar Pradesh...
14/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, దమేఖ్ స్తూపం, అందమైన చెక్కడం
The intricate carvings at the Dharmek Stupa of Sarnath in Uttar Pradesh...
15/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, చౌఖంది స్తూప,ఎర్ర ఇటుక గోడ
You can see the red bricked wall below the Chaukhandi stupa in Sarnath...
16/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, చౌఖంది స్తూప,ఒక దృశ్యం
This famous Buddhist stupa is situated in Sarnath and is about 13km from Varanasi...
17/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, చౌఖంది స్తూప,పొడవైన గోడ
The long wall beneath the huge Chaukhandi stupa in Sarnath....
18/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, చౌఖంది స్తూప, దగ్గరి దృశ్యం
The red Chaukhandi stupa that was erected on a hill in Sarnath..
19/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, చౌఖంది స్తూప, ప్రసిద్ధ స్తూపం
This is the famous Buddhist stupa in Sarnath which is known as Chaukhandi Stupa...
20/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సారనాథ్ ఫోటోలు, డీర్ పార్క్, లెల్ల గుంపు
An adorable picture of deers who enjoy themselves at the Deer Park of Sarnath in Uttar Pradesh...
21/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...