అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

శిబ సాగర్ ఫొటోలు

శిబ సాగర్ ఫోటోలు, పాణి దైహింగ్ బర్డ్ సంక్చురి, పక్షులు
Two beautiful birds at Pani Dihing Bird Sanctuary
1/7
Photos Courtesy : www.assamtourism.org
శిబ సాగర్ ఫోటోలు,కరెంగ్ ఘర్, ఒక దూర దృశ్యం
A distant view of the famous Kareng Ghar or Royal Palace near Sibsagar.
2/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, కరెంగ్ ఘర్, కరెంగ్ ఘర్పక్క దృశ్యం
A view outside the Kareng Ghar located in Garhgaon near Sibsagar. This monument represents the Ahom architecture of Assam.
3/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, సివదోల్, శివదోల్ టెంపుల్ సిబా సాగర్ వద్ద
This is the famous Shivadol temple at Sibsagar in Orissa. The temple is dedicated to Lord Shiva.It was built by the Ahom king Siba Singha.
4/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, తలాతాల్ ఘర్ తోట దృశ్యం
A view of the garden at Talatal Ghar in Rangpur near Sibsagar in Assam.It was built by King Rudra Singh.
5/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
శిబ సాగర్ఫోతోలు, తలాతాల్ ఘర్ ఒకఫిరంగుల దృశ్యం
A view of the cannons at the Talatal Ghar In Sibsagar.This palace has seven storeys.There is a Khar Ghar for ammunitions.
6/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
సిబ్ సాగర్ ఫోటోలు, తలాతల్ ఘర్ ఒక దృశ్యం
A view of the top floor of the Talatal Ghar in Sibsagar in Orissa.The palace represents Ahom architecture.
7/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...