అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

శీర్కాళి ఫొటోలు

సీర్కాలి ఫోటోలు, కలీసిరమ విన్నగరం, దూర దృశ్యం
A distant view of the Kazheesirama Vinnagaram from outside the compound..
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సీర్కాలి ఫోటోలు, కలీసిరమ విన్నగరం, మెయిన్ గోపురం
The main gopura of the Kazheesirama Vinnagaram at Seerkazhi in Tamil Nadu..
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సీర్కాలి ఫోటోలు, సత్తనతస్వామి టెంపుల్ వినాయక గోపురం
The Vinayakar Gopuram at the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
సీర్కాలి ఫోటోలు, సత్తనతస్వామి టెంపుల్ గోపురం
A lower angled view of the Sattanathaswamy temple gopuram at Serkazhi in Tamil Nadu..
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
సీర్కాలి ఫోటోలు, సత్తనతస్వామి టెంపుల్
The tall gopura of the Sattanathaswamy Temple at Seerkazhi in Tamil Nadu..
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...