అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

శ్రీశైలం ఫొటోలు

శ్రీశైలం ఫోటోలు, శ్రీశైలం డాం నీరు నిలుపుట
A view of the famous Srisailam dam sans waters ...
1/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, శ్రీశైలం డాం పై నుండి ఒక దృశ్యం
Does that remind you of clouds atop the sky? But it's a view of the heavy flowing waters down the Srisailam dam from the top!
2/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, శ్రీశైలం డాం గేటు లు తెరచినపుడు
An alluring image of the Srisailam Dam and gushing waters when the dam gates are kept open.
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, శ్రీశైలం డాం నీటి ప్రవాహం
Srisailam dam appears all scenic with gushing waters.
4/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, అక్క మహాదేవి గుహలు, విగ్రహం
An idol of Akka Mahadevi inside the caves at Srisailam in Andhra.
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, అక్క మహాదేవి గుహలు, గుహ
A View of the Akka Mahadevi Caves in Andhra Pradesh
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శ్రీశైలం ఫోటోలు, అక్క మహాదేవి గుహలు, శివ లింగం
A view of the Shivalingam inside the Akka Mahadevi Caves in Srisailam
7/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...