అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

తంజావూరు ఫొటోలు

తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, టెంపుల్ మరియు దాని పరిసరాలు
The Brihadeswara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu which is rich in architecture..
1/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదేస్వర టెంపుల్, సుబ్రమణ్య టెంపుల్
The Subramanya Temple which is a smaller temple at the Brahadeshwara Temple complex in Thanjavur..
2/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్,ఒక పూర్తి దృశ్యం
A panoramic view of the Brihadeshwara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu..
3/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, నంది.
The huge structure of Nandi at the Brihadeshwara Temple in Thanjavur..
4/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, గణపతి టెంపుల్
The temple of Lord Ganesha at the huge temple complex of the Brihadeshwara Temple in Thanjavur..
5/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీశ్వర టెంపుల్, దక్షిణామూర్తి టెంపుల్ ప్రవేశం
The entrance of the Brahadeshwara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu..
6/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, రాతిరి వేళ
At night the temple of Brihadeshwara at Thanjavur is lit up brightly...
7/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, ఆర్ట్ గేలరీ, నాట్యం చేసే శివుడు
This is the structure of Lord Shiva dancing..It's found at the Brahadeshwara Temple in Thanjavur..
8/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, మనోర ఫోర్ట్, మనోర ఫోర్ట్ టవర్
The white tall structure of the Manora Fort at Thanjavur in Tamil Nadu..
9/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, మనోర ఫోర్ట్ , ఒక దృశ్యం
A closer view of the tall structure of the Manora Fort at Thanjavur in Tamil Nadu..
10/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, తంజావూర్ పెయింటింగ్
This is a beautiful piece of art..It's a Thanjavur painting displaying Krishna and Radha on a swing..
11/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, తంజావూర్ పెయింటింగ్ లు
12/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, రాజరాజ చోళ విగ్రహం
13/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, వరి పొలాలు
A sight which you can also see in villages..These are the paddy fields of Thanjavur in Tamil Nadu..
14/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
స్వామి మలై ఫూలు, పున్నైనల్లుర్ మరియమ్మ విగ్రహం
The idol of Sri Mariamman at the Swaminathaswamy Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
15/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...