సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

తంజావూరు ఫొటోలు

తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, టెంపుల్ మరియు దాని పరిసరాలు
The Brihadeswara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu which is rich in architecture..
1/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదేస్వర టెంపుల్, సుబ్రమణ్య టెంపుల్
The Subramanya Temple which is a smaller temple at the Brahadeshwara Temple complex in Thanjavur..
2/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్,ఒక పూర్తి దృశ్యం
A panoramic view of the Brihadeshwara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu..
3/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, నంది.
The huge structure of Nandi at the Brihadeshwara Temple in Thanjavur..
4/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, గణపతి టెంపుల్
The temple of Lord Ganesha at the huge temple complex of the Brihadeshwara Temple in Thanjavur..
5/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీశ్వర టెంపుల్, దక్షిణామూర్తి టెంపుల్ ప్రవేశం
The entrance of the Brahadeshwara Temple at Thanjavur in Tamil Nadu..
6/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, రాతిరి వేళ
At night the temple of Brihadeshwara at Thanjavur is lit up brightly...
7/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, ఆర్ట్ గేలరీ, నాట్యం చేసే శివుడు
This is the structure of Lord Shiva dancing..It's found at the Brahadeshwara Temple in Thanjavur..
8/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, మనోర ఫోర్ట్, మనోర ఫోర్ట్ టవర్
The white tall structure of the Manora Fort at Thanjavur in Tamil Nadu..
9/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, మనోర ఫోర్ట్ , ఒక దృశ్యం
A closer view of the tall structure of the Manora Fort at Thanjavur in Tamil Nadu..
10/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, తంజావూర్ పెయింటింగ్
This is a beautiful piece of art..It's a Thanjavur painting displaying Krishna and Radha on a swing..
11/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, తంజావూర్ పెయింటింగ్ లు
12/15
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, రాజరాజ చోళ విగ్రహం
13/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
తంజావూర్ ఫోటోలు, వరి పొలాలు
A sight which you can also see in villages..These are the paddy fields of Thanjavur in Tamil Nadu..
14/15
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
స్వామి మలై ఫూలు, పున్నైనల్లుర్ మరియమ్మ విగ్రహం
The idol of Sri Mariamman at the Swaminathaswamy Temple at Coimbatore in Tamil Nadu..
15/15
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...