అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ట్రిచీ ఫొటోలు

త్రిచి ఫోటోలు, పూవుల దండలు
Garlands made of artificial flowers kept for sale at Trichy in Tamil Nadu..
1/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, పూవులా అమ్మకం
Vendors selling fresh flower at a street in Trichy..
2/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, సెయింట్ జోసెఫ్ చర్చి, రాత్రి వేళా
A night view of the St. Joseph's Church at Trichy in Tamil Nadu..
3/10
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, గునసీలం టెంపుల్, దేవతల చెక్కడాలు
Gods and Goddesses carved at the Gunaseelam Temple in Trichy..
4/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, గునసీలం టెంపుల్, అందమైన చెక్కడాలు
The intricate carvings and the adorable golden bells at the Gunaseelam Vishnu Temple at Trichy..
5/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, గునసీలం టెంపుల్, అందమైన చెక్కడాలు
The heavenly figures beautifuly carved in the interiors of the Gunaseelam Vishnu Temple in Trichy..
6/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, కల్లనాయి డాం, నీటి ప్రవాహం
The gushing waters of the Kallanai Dam at Trichy in Tamil Nadu..
7/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, కల్లనాయి డాం, నీటి ప్రవాహం
Water splashing out from the Kallanai Dam at Trichy in Tamil Nadu...
8/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, ముక్కోమ్బు డాం, ఒక అందమైన దృశ్యం
A spectacular view of the Mukkombu Dam at Trichy in Tamil Nadu..
9/10
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
త్రిచి ఫోటోలు, విరాలిమలాయి మురుగన్ టెంపుల్, ఒక దూర దృశ్యం
A distant view of the Viralimalai Murugan Temple at Trichy in Tamil Nadu..
10/10
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...