అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఉడుపి ఫొటోలు

ఉడుపి ఫొటోలు, కౌప్ బీచ్ అందాలు
From a shady corner watch the gleaming waters on a summer day, on the Kaup beach near Udupi.
1/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, కుంజరుగిరి దుర్గాదేవి దేవాలయం
The view of the Kunjarugiri Durga temple atop a hill, near Udupi and Pajaka.
2/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, పజక – మధ్వ మందిర
A view of the birth place of Madhvacharya in the village of Pajaka, near Udupi.
3/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు,పడుబిద్రి - మహా గణపతి దేవాలయం
A view of the idol of Maha Ganapati in the Padubidri temple near Udupi.
4/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు,పజక – పవిత్ర కోనేరు
The holy waters of a temple in Pajaka.
5/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
శ్రీ క్రిష్ణ దేవాలయం, ఉడుపి
6/38
Photos Courtesy : Ganesh C
Udupi photos, Kaup Beach - Seashore
7/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udupi photos, Kaup Beach
8/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం
9/38
Photos Courtesy : wikitravel.org
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం
10/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, కుంజరుగిరి దుర్గాదేవి దేవాలయం మార్గం
The way towards the sanctum in the Kunjarugiri Durga temple near Udupi and Pajaka.
11/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, కుంజరుగిరి దుర్గాదేవి దేవాలయం, ధ్వజస్తంభం
The pillar or the sthambam in the entrance of the Kunjarugiri Durga temple near Udupiand Pajaka.
12/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు,పడుబిద్రి - మహా గణపతి దేవాలయం
A view of the Padubidri Mahaganapati in the Sanctum of the temple.
13/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, పడుబిద్రి మహా గణపతి దేవాలయం బీచ్ వ్యూ
A view of the beach in Padubidri, a place near Udupi, renowned for its serene beach and the famous Maha Ganapati temple.
14/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, కౌప్ బీచ్ భాగాలు
A view of three layers, the weeds and water separated by the sand, in Kaup beach near Udupi.
15/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, కౌప్ బీచ్, లైట్ హౌస్
A towering Light house on the shore of the Kaup beach near Udupi.
16/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, సాలిగ్రామ నరసింహ దేవాలయం
A view of the arch way to the Narasimha Temple in Saligrama near Udupi.
17/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం, బ్రహ్మరధం
Brilliantly lit up Brahmaratha or the vehicle of the Lord in the Krishna temple of Udupi.
18/38
Photos Courtesy : Wikipedia
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం, గోశాల
The Krishna temple in Udupi has a Goshala or a cowshed commemorating the fact of the Lord swarmed by the cows in Vrindhavan.
19/38
Photos Courtesy : Wikipedia
ఉడుపి ఫొటోలు, చంద్రమౌళీశ్వర దేవాలయం , ఒక పక్కనుండి
A view of the Chandramouleshwara Temple in Udupi .
20/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, అనంతేశ్వర దేవాలయం, మాధనంతేశ్వర దేవాలయం
Ananteshwar temple in Udupi, also called as the Madhananteshwara temple as the name board declares the abode of God!
21/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు, అనంతేశ్వర దేవాలయం
Ananteshwar Temple, Udupi with the view of wooden ceilings and pillars.
22/38
Photos Courtesy : www.itslife.in
ఉడుపి ఫొటోలు
Udupi
23/38
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం
24/38
ఉడుపి ఫొటోలు, కౌప్ బీచ్
25/38
ఉడుపి ఫొటోలు, ఆనెగుడ్డ వినాయక దేవాలయం బయటి అందాలు
26/38
ఉడుపి ఫొటోలు, పజక
27/38
ఉడుపి ఫొటోలు, క్రిష్ణ దేవాలయం
28/38
ఉడుపి ఫొటోలు, చంద్రమౌళీశ్వర దేవాలయం
29/38
ఉడుపి ఫొటోలు
30/38
ఉడుపి ఫొటోలు
31/38
ఉడుపి ఫొటోలు
32/38
ఉడుపి ఫొటోలు
33/38
ఉడుపి ఫొటోలు
34/38
ఉడుపి ఫొటోలు
35/38
ఉడుపి ఫొటోలు
36/38
ఉడుపి ఫొటోలు
37/38
ఉడుపి ఫొటోలు
38/38
Please Wait while comments are loading...