సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

వెల్లూర్ ఫొటోలు

వెల్లూరు ఫోటోలు, మదరజయే మొహమ్మదీయ మసీద్ ఒక దృశ్యం
The structure of the Madarazaye Mohhammaddiya Masjid at Vellore in Tamil Nadu
1/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, బలమతి, ఒక దృశ్యం
The top view of the Balamathi Hills at Vellore in Tamil Nadu...
2/22
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వల్లిమలై , వల్లి మలై
The Vallimalai Subramanya Temple at Vellore in Tamil Nadu..
3/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్,
The tall gopuram of the Jalakandeshwarar Temple in Vellore..
4/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, గోపురం
5/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, విగ్రహం
The Godly figure at the Jalakandeshwarar Temple in Vellore...
6/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్,
7/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, చరిత్ర
This is the temple history mentioned on stone..A sight from the Jalakaandeshwarar Temple in Vellore..
8/22
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్, పూర్తి దృశ్యం
The complete structure of the Sripuram Golden temple at Vellore...
9/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్, అందమైన దృశ్యం
The shimmering structure of the Sripuram Golden Temple at Vellore in Tamil Nadu..
10/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, అమిర్తి జూలాజికల్ పార్క్, లేళ్ళు
An adorable capture from the Amirthi Zoological Park in Tamil Nadu..
11/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, అమిర్తి జూలాజికల్ పార్క్, అమిర్తి ఫారెస్ట్
A view of the Amirthi Zoological park at Vellore in Tamil Nadu..
12/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం, డైనోసార్
A structure of dinosaur at the State Government Museum of Tamil Nadu..
13/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few models displayed at the State Government Museum at Vellore in Tamil Nadu..
14/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few heavenly figures displayed at the State Government Museum in Vellore..
15/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few ancient swords displayed at the Government Museum of Tamil Nadu..
16/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు ఫోర్ట్, ఒక దృశ్యం
A clear view of the moat and wall of the Vellore Fort in Tamil Nadu..
17/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట, తొట్టి
A stone carved water storage structure at the vellore Fort at vellore in Tamil Nadu..
18/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట , ముందరి దృశ్యం
19/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట , అందమైన ఒక దృశ్యం
A scene from the Vellore Fort in Tamil Nadu...
20/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట
21/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు ఫోర్ట్ , ముండు దృశ్యం
A front view of the Velore Fort in Tamil Nadu..
22/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...