అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

వెల్లూర్ ఫొటోలు

వెల్లూరు ఫోటోలు, మదరజయే మొహమ్మదీయ మసీద్ ఒక దృశ్యం
The structure of the Madarazaye Mohhammaddiya Masjid at Vellore in Tamil Nadu
1/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, బలమతి, ఒక దృశ్యం
The top view of the Balamathi Hills at Vellore in Tamil Nadu...
2/22
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వల్లిమలై , వల్లి మలై
The Vallimalai Subramanya Temple at Vellore in Tamil Nadu..
3/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్,
The tall gopuram of the Jalakandeshwarar Temple in Vellore..
4/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, గోపురం
5/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, విగ్రహం
The Godly figure at the Jalakandeshwarar Temple in Vellore...
6/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్,
7/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, జలకందేస్వర టెంపుల్, చరిత్ర
This is the temple history mentioned on stone..A sight from the Jalakaandeshwarar Temple in Vellore..
8/22
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్, పూర్తి దృశ్యం
The complete structure of the Sripuram Golden temple at Vellore...
9/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, శ్రీపురం గోల్డెన్ టెంపుల్, అందమైన దృశ్యం
The shimmering structure of the Sripuram Golden Temple at Vellore in Tamil Nadu..
10/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, అమిర్తి జూలాజికల్ పార్క్, లేళ్ళు
An adorable capture from the Amirthi Zoological Park in Tamil Nadu..
11/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, అమిర్తి జూలాజికల్ పార్క్, అమిర్తి ఫారెస్ట్
A view of the Amirthi Zoological park at Vellore in Tamil Nadu..
12/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం, డైనోసార్
A structure of dinosaur at the State Government Museum of Tamil Nadu..
13/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few models displayed at the State Government Museum at Vellore in Tamil Nadu..
14/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few heavenly figures displayed at the State Government Museum in Vellore..
15/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, ప్రభుత్వ మ్యూజియం
A few ancient swords displayed at the Government Museum of Tamil Nadu..
16/22
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు ఫోర్ట్, ఒక దృశ్యం
A clear view of the moat and wall of the Vellore Fort in Tamil Nadu..
17/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట, తొట్టి
A stone carved water storage structure at the vellore Fort at vellore in Tamil Nadu..
18/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట , ముందరి దృశ్యం
19/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట , అందమైన ఒక దృశ్యం
A scene from the Vellore Fort in Tamil Nadu...
20/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు కోట
21/22
వెల్లూరు ఫోటోలు, వెల్లూరు ఫోర్ట్ , ముండు దృశ్యం
A front view of the Velore Fort in Tamil Nadu..
22/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...