అస్సాంలో నేషనల్ పార్క్స్ మ్యాపు

దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.

తప్పక చూడండి

 • నమేరి నేషనల్ పార్క్
 • అమ్చంగ్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • ఒరాంగ్ జాతీయ పార్క్
 • బోరైల్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • దిబ్రు సైఖోవ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం

సిఫార్సు చేయదగినది

 • సనై రూపై వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • భేర్జన్-బోరాజన్-పడుమోని వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • గరం పాని వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • కర్బి అంగ్లోంగ్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • బోర్నది వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • బురచపోరి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • లోఖోవ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
 • పభ అభయారణ్యం
 • చక్రశిల వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.