హోమ్ » రైళ్ళు » స్టేషన్ల మధ్య రైళ్లు

Trains from Arnej (AEJ)

# నెంబర్ ట్రైను పేరు పోక రాక నడచు దినములు
1 52944 BTD GG PASS MG 6:38 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 52934 BTD GG PASS MG 7:24 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 52942 BTD GG PASS MG 8:53 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 52939 ADIJ BTD PASS M G 9:18 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 52941 GG BTD PASS M G 10:49 am 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 52940 BTD GG PASS MG 4:17 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 52935 GG BTD PASS M G 5:30 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 52938 BTD ADIJ PASS MG 6:36 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 52943 GG BTD PASS M G 7:06 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
భారతీయ రైల్వేలు మరియు రైల్వే సమయాలపై సరైన సమాచారం కోసం మీరు ఎదురుచూస్తున్నట్లయితే, మీకు సరైన సమాచారం అందించే సైట్ ఇది. నేటివ్ ప్లానెట్ మీకోసం భారతీయ రైల్వే వివరాలు, రైల్వేకి సంబంధించిన విషయాలు, రైళ్ళ సమయాలు,స్టేషన్ల మధ్య రైళ్ళ రాకపోకల వివరాలు, రైళ్ళ నెంబర్స్, రైళ్ళ పేర్లు మొదలైన వివరాలు అందిస్తుంది. మీ కోసం కొన్ని శోధన ఎంపికల జాబితా ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. ఇందులో మీరు రైళ్ళు, రైళ్ళ నెంబర్లు, స్టేషన్ల మధ్య రైళ్ళ రాకపోకల వివరాలు, రైలు మార్గాలు, రైల్వే స్టేషన్లు మరియు దాని కోడ్స్ కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!