తిరుపతిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/13
తిరుపతి ఫోటోలు, తిరుమల వెంకటేశ్వర టెంపుల్, సాయం వేళా
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/13
తిరుపతి ఫోటోలు, శ్రీనివాస మంగాపురం, గోపురం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/13
తిరుపతి ఫోటోలు, పద్మావతి టెంపుల్ దూర దృశ్యం
Photo Courtesy : www.tirumala.org
4/13
తిరుపతి ఫోటోలు, కోదండ రామ స్వామి టెంపుల్, ముందరి దృశ్యం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/13
తిరుపతి ఫోటోలు, కపిల తీర్థం, సరస్సు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org